Định kỳ kiểm tra hàng hóa trong kho là công việc đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ của những người làm công việc quản lý kho bãi.

Kiểm tra hàng hóa

Những câu chính yếu

How will the clause of inspection be stipulated in the contract? Điều khoản kiểm tra sẽ được quy định trong hợp đồng như thế nào?

The goods under the contract will be inspected by Vietnam Commodity Inspection Bureau, Haiphong Branch at the port of loading before they are shipped and the Certificate of Quality and Quantity/Weight issued by the bureau shall be regarded as final and binding upon both parties. Hàng hóa theo hợp đồng sẽ được kiểm tra bởi Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng ở cảng chất hàng trước khi chúng được chuyên chở và giấy chứng nhận về chất lượng và số lượng/trọng lượng do cục cấp sẽ được xem như cuối cùng và ràng buộc cả hai bên.

Do you mean that you sell on shipped quality and quantity? Có phải ông muốn nói rằng ông bán theo chất lượng và số lượng vận chuyển không?

But in the case of disqualification or short-weight on arrival? Nhưng trong trường hợp hàng không đủ phẩm chất hoặc thiếu cân khi đến nơi thì sao?

I assure you that is not likely to happen. Tôi đảm bảo với ông điều đó không thể xảy ra được.

Our goods must be up to export standards before the Inspection Bureau releases them. Hàng hóa của chúng tôi phải đúng với các tiêu chuẩn xuất khẩu trước khi được Cục kiểm tra cấp phép.

And as you might know, Vietnam Commodity Inspection Bureau enjoys international reputation for impartiality. Và như ông có lẽ đã biết, Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam có được tiếng tăm quốc tế vì tính khách quan.

We have heard about reputation of both VCIB and your products and never doubt it. Chúng tôi đã nghe đến tiếng tăm của cả Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam và những sản phẩm của ông và không bao giờ có ý nghi ngờ.

But what in case there is short weight of disqualification? Nhưng ngộ nhỡ có trường hợp thiếu cân hoặc hàng không đủ phẩm chất thì sao?

Would you tell me whether we, the buyers, have the rights to re-inspect the goods when the goods arrives? Ông sẽ cho tôi biết liệu chúng tôi, những người mua, có quyền kiểm tra lại hàng hóa khi hàng hóa đến nơi không?

Yes, of course. You have the right of re-inspection. Vâng, dĩ nhiên. Các ông có quyền kiểm tra lại.

But for this item, it is international practice that the re-inspection should be made within 7 days upon the arrival and if any discrepancies are found, you may lodge claims with us within 30 days. Nhưng đối với món hàng này, thông lệ quốc tế là việc kiểm tra lại phải được tiến hành trong vòng 7 ngày sau khi hàng đến nơi và nếu có bất cứ sự sai biệt nào, ông có thể đòi bồi thường với chúng tôi trong vòng 30 ngày.

Shall we go down to the question of inspection? Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề kiểm tra chứ?

We demand that before delivery, you should test and inspect all equipment and parts comprehensively in regard to quality, quantity, specification and performance and issue the test report along with certificate of inspection issued by the inspection agency which is approved by both parties and be stipulated in contract. Chúng tôi yêu cầu là trước khi giao hàng, ông phải chạy thử và kiểm tra toàn diện tất cả các thiết bị và các bộ phận về chất lượng, số lượng, quy cách và hiệu năng và đưa ra một báo cáo thử nghiệm cùng với giấy chứng nhận kiểm tra do cơ quan kiểm tra cấp - cơ quan này phải được hai bên chấp thuận và được quy định trong hợp đồng.

Actually, it is our usual practice to inspect all equipment and parts before shipment. Thật ra, đó là thông lệ của chúng tôi khi kiểm tra tất cả các thiết bị và các bộ phận trước khi vận chuyển.

After the equipment has been transported to the job site, it must be carefully checked and inspected by our representative and Việt Nam Commodity Inspection Bureau. Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến công trường, nó phải được kiểm soát và kiểm tra cẩn thận bởi đại diện của chúng tôi và Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam.

You can dispatch your representative to join the open-package inspection, if you like. Ông có thể gửi đại diện của ông để tham gia việc kiểm tra mở kiện hàng nếu muốn.

Please inform us of the date of inspection one month before the open-package inspection. Làm ơn thông báo cho chúng tôi ngày tháng kiểm tra một tháng trước khi kiểm tra mở kiện hàng.

During inspection, if shortages, defects or anything which doesn’t conform with the contract is found, we will be entitled to claim from you. Trong thời gian kiểm tra, nếu những thiếu hụt, khiếm khuyết hoặc bất cứ điều gì mà không phù hợp với hợp đồng bị phát hiện, chúng tôi sẽ có quyền đòi ông bồi thường.

But if we find any discrepancy which falls within your responsibility, Vietnam Commodity Inspection Bureau will issue a certificate which will be effective evidence for us to claim payment from you. Nhưng nếu chúng tôi tìm thấy bất cứ sự sai biệt nào thuộc về trách nhiệm của ông, Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam sẽ cấp một giấy chứng nhận làm bằng chứng hữu hiệu cho chúng tôi để đòi ông bồi thường.

Tình huống đối thoại

Tình huống 1

A: There is another point worthy to be discussed and cleared up. That’s inspection. How will the clause of inspection be stipulated in the contract? Có một điều khác đáng được thảo luận và làm rõ. Đó là việc kiểm tra. Điều khoản kiểm tra sẽ được quy định trong hợp đồng như thế nào?

B: The goods under the contract will be inspected by Vietnam Commodity Inspection Bureau, Jiangsu Branch at the port of loading before they are shipped and the Certificate of Quality and Quantity/Weight issued by the bureau shall be regarded as final and binding upon both parties. Hàng hóa theo hợp đồng sẽ được kiểm tra bởi Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam, chi nhánh Giang Tô ở cảng chất hàng trước khi chúng được chuyên chở và giấy chứng nhận về chất lượng và số lượng/trọng lượng do cục cấp sẽ được xem như cuối cùng và ràng buộc cả hai bên.

A: Do you mean that you sell on shipped quality and quantity? But in the case of disqualification or short-weight on arrival? Có phải ông muốn nói rằng ông bán theo chất lượng và số lượng vận chuyển không? Nhưng trong trường hợp hàng không đủ phẩm chất hoặc thiếu cân khi đến nơi thì sao?

B: I assure you that is not likely to happen. Our goods must be up to export standards before the Inspection Bureau releases them. And as you might know, Vietnam Commodity Inspection Bureau enjoys international reputation for impartiality. Tôi đảm bảo với ông điều đó không thể xảy ra được. Hàng hóa của chúng tôi phải đúng với các tiêu chuẩn xuất khẩu trước khi được Cục kiểm tra cấp phép. Và như ông có lẽ đã biết, Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam có được tiếng tăm quốc tế vì tính khách quan.

A: We have heard about reputation of both CCIB and your products and never doubt it. But what in case there is short weight of disqualification? Would you tell me whether we, the buyers, have the rights to re-inspect the goods when the goods arrives? Are we entitled to lodge claims? Chúng tôi đã nghe đến tiếng tăm của cả Cục kiểm tra hàng hóa Trung Quốc và những sản phẩm của ông và không bao giờ có ý nghi ngờ. Nhưng ngộ nhỡ có trường hợp thiếu cân hoặc hàng không đủ phẩm chất thì sao? Ông sẽ cho tôi biết liệu chúng tôi, những người mua, có quyền kiểm tra lại hàng hóa khi hàng hóa đến nơi không? Chúng tôi có quyền đòi bồi thường không?

B: Yes, of course. You have the right of re-inspection. But for this item, it is international practice that the re-inspection should be made within 7 days upon the arrival and if any discrepancies are found, you may lodge claims with us within 30 days. However, claims which fall within the responsibility of shipping company and underwriters shall not be entertained. Vâng, dĩ nhiên. Các ông có quyền kiểm tra lại. Nhưng đối với món hàng này, thông lệ quốc tế là việc kiểm tra lại phải được tiến hành trong vòng 7 ngày sau khi hàng đến nơi và nếu có bất cứ sự sai biệt nào, ông có thể đòi bồi thường với chúng tôi trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, những việc bồi thường thuộc về trách nhiệm của công ty vận chuyển và những người bảo hiểm sẽ không được chấp nhận.

A: What you said stands to reason. Another thing, I understand the disputes involved in carrying out the contract will be solved through friendly consultations. Điều ông nói là hiển nhiên rồi. Một điều nữa, tôi hiểu rằng những bất đồng liên quan đến việc thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết qua những cuộc hội đàm thân thiện.

B: Yes, most disputes can be settled in a friendly way , with a view to developing a long-term relationship. In case no settlement is reached either party can submit the case for arbitration, which is generally the last resort. Vâng, đa số những bất đồng có thể được giải quyết một cách thân thiện, với quan điểm phát triển một mối quan hệ lâu dài. Trong trường hợp không đạt được giải pháp nào, bên nào cũng có thể kiện nhờ sự phân xử, mà thông thường là cách giải quyết cuối cùng.

A: Oh, my Goodness! I wish there would be no occasion for such a thing to occur. Ồ, Chúa ơi! Tôi mong sẽ  không có cơ hội nào cho một việc như vậy xảy ra.

B: Nor do I. Tôi cũng không mong như vậy.

A: Well, I suppose I’m clear about this point. Thank you very much for being patient with me. À, tôi cho rằng tôi đã rõ điều này.Cám ơn ông rất nhiều vì đã kiên nhẫn với tôi.

B: Don’t mention it. That’s what I’m here for. Không có chi. Đó là lý do tôi có mặt ở đây mà.

Tình huống 2

A: Good morning, Mr. Khang! Chào ông Khang!

B: Good morning, Mr. Robinson! Shall we go down to the question of inspection? Chào ông Robinson! Chúng ta sẽ bắt đầu vấn đề kiểm tra chứ?

A: That’s what we’re here for. Now please go ahead. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây mà. Bây giờ xin hãy vào đề đi.

B: We demand that before delivery, you should test and inspect all equipment and parts comprehensively in regard to quality, quantity, specification and performance and issue the test report along with certificate of inspection issued by the inspection agency which is approved by both parties and be stipulated in contract. Chúng tôi yêu cầu là trước khi giao hàng, ông phải chạy thử và kiểm tra toàn diện tất cả các thiết bị và các bộ phận về chất lượng, số lượng, quy cách và hiệu năng và đưa ra một báo cáo thử nghiệm cùng với giấy chứng nhận kiểm tra do cơ quan kiểm tra cấp - cơ quan này phải được hai bên chấp thuận và được quy định trong hợp đồng.

A: We certainly will. Actually, it is our usual practice to inspect all equipment and parts before shipment. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Thật ra, đó là thông lệ của chúng tôi khi kiểm tra tất cả các thiết bị và các bộ phận trước khi vận chuyển.

B: After the equipment has been transported to the job site, it must be carefully checked and inspected by our representative and Vietnam Commodity Inspection Bureau. You can dispatch your representative to join the open-package inspection, if you like. Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến công trường, nó phải được kiểm soát và kiểm tra cẩn thận bởi đại diện của chúng tôi và Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam. Ông có thể gửi đại diện của ông để tham gia việc kiểm tra mở kiện hàng nếu muốn.

A: We will. Please inform us of the date of inspection one month before the open-package inspection. Chúng tôi sẽ làm vậy. Làm ơn thông báo cho chúng tôi ngày tháng kiểm tra một tháng trước khi kiểm tra mở kiện hàng.

B: We will. During inspection, if shortages, defects or anything which doesn’t conform with the contract is found, we will be entitled to claim from you. Chắc chắn rồi. Trong thời gian kiểm tra, nếu những thiếu hụt, khiếm khuyết hoặc bất cứ điều gì mà không phù hợp với hợp đồng bị phát hiện, chúng tôi sẽ có quyền đòi ông bồi thường.

A: We agree. But if any damage of goods will be found due to the responsibilities of insurance company or the shipping company, we won’t assume any responsibility. Chúng tôi đồng ý. Nhưng nếu có bất cứ sự hư hại nào về hàng hóa thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm hoặc công ty vận chuyển, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

B: In that event, we want you to replace the damaged goods as soon as you receive our notice. Of course, the expenses thus incurred shall not be at your account. Trong tình huống đó, chúng tôi muốn ông thay thế hàng hóa bị hư hại ngay khi ông nhận được thông báo của chúng tôi. Dĩ nhiên, những chi phí phát sinh như vậy thì ông không phải gánh chịu.

A: OK. Được rồi.

B: But if we find any discrepancy which falls within your responsibility, Vietnam Commodity Inspection Bureau will issue a certificate which will be effective evidence for us to claim payment from you. Nhưng nếu chúng tôi tìm thấy bất cứ sự sai biệt nào thuộc về trách nhiệm của ông, Cục kiểm tra hàng hóa Việt Nam sẽ cấp một giấy chứng nhận làm bằng chứng hữu hiệu cho chúng tôi để đòi ông bồi thường. 

A: I agree. Tôi đồng ý.

Nguồn tham khảo
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
kiểm tra hàng hóa trong tiếng anh

By | 01/07/2020 | Categories: Logistics | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment