Đóng gói hàng hóa trước đi khi gửi đi là một khâu quang trọng của logistics, bên bán cần chú ý làm đúng số lượng và chủng loại theo yêu cầu.

Đóng gói hàng hóa

Những câu chính yếu

I think Comtelle products should have a special look. Tôi nghĩ những sản phẩm Comtelle nên có một vẻ bề ngoài đặc biệt

The packing should be modern and distinctive. Bao bì đóng gói nên hiện đại và dễ phân biệt.

Every product of ours should be recognizable add belonging to the Comtelle line. Mỗi sản phẩm của chúng ta phải được dễ dàng nhận ra là thuộc mặt hàng Comtelle.

We have to make our product desirable. Chúng ta phải làm cho những sản phẩm của chúng ta thật hấp dẫn.

First of all, I think we need to consider the design of our packaging. Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta cần xem xét mẫu thiết kế về bao bì đóng gói của chúng ta.

I’ve come up with these high-tech grid designs which go well with a bold yellow font like this. Tôi đã tìm ra các mẫu thiết kế ô vuông công nghệ cao rất phù hợp với phông chữ màu vàng in đậm như thế này.

We could use it from one product to another by just changing the name and possibly the colour of the background like this. Chúng ta có thể sử dụng nó từ sản phẩm này tới sản phẩm khác bằng cách chỉ đổi tên và có thể đổi màu sắc của nền như thế này.

For the back of the package, I like some type of illustration which shows someone using a computer. Đối với phần sau của bảo bì, tôi thích một dạng minh họa nào đó có hình người sử dụng máy vi tính.

I’d like to listen to your opinion about packing for the woolen sweaters. Tôi muốn nghe ý kiến của ông về việc đóng gói những áo len.

Your woolen sweaters should be competitive not just in price, quality, but in packing as well. Những áo len của ông nên có tính cạnh tranh không chỉ về giá cả, chất lượng mà còn về bao bì đóng gói nữa.

The appearance of a package that catches the eye will certainly be of much help in promoting the sales. Vẻ bề ngoài của một bao bì bắt mắt chắc chắn sẽ rất có ích cho việc thúc đẩy việc bán hàng.

I like the packing which is novel and attractive. Tôi thích bao bì đóng gói mới lạ và hấp dẫn.

Could you tell me how do you usually pack your sweaters when you export them? Ông có thể cho tôi biết ông thường đóng gói những áo len của ông như thế nào khi ông xuất khẩu chúng không?

Our packing now is wrapping each sweater in a transparent plastic bag first and then packing it in a small box which is exquisitely designed. Việc đóng gói hàng của chúng tôi hiện nay là gói mỗi cái áo len trong một túi nhựa trong suốt trước và sau đó đóng gói nó trong một chiếc hộp nhỏ được thiết kế một cách sắc sảo.

The design of packaging has our own style. Mẫu thiết kế về bao bì đóng gói có kiểu riêng của chúng tôi.

They are really beautifully design. Chúng được thiết kế đẹp thực sự.

What about the packing for transport? Việc đóng gói hàng để vận chuyển thì sao?

We usually use cartons for transport. Chúng tôi thường sử dụng thùng cạc-tông để vận chuyển.

Each is lined with waterproof paper, so that it can’t be spoiled by dampness or rain. Mỗi thùng được lót bằng giấy chống thấm nước để nó không bị đổ ẩm hay nước mưa làm hư hại.

But you should make sure the cartons should be strong enough to stand rough handling. Nhưng ông phải đảm bảo các thùng cạc-tông này phải đủ chắc chắn để chịu đựng được sự bốc dỡ mạnh tay.

We will use metal straps to reinforce the outside. Chúng tôi sẽ sử dụng những dây đai kim loại để gia cố phần bên ngoài.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

(John and Peter need to get their packaging produced and to line up their suppliers.)
(John và Peter cần thuê sản xuất bao bì đóng gói và sắp đặt với các nhà cung ứng.)

A: Peter
B: John 

A: I think Comtelle products should have a special look. The packaging should be modern and distinctive. Every product of ours should be recognizable as belonging to the Comtelle line. Tôi nghĩ những sản phẩm Comtelle nên có vẻ bề ngoài đặc biệt. Bao bì đóng gói nên hiện đại và dễ phân biệt. Mọi sản phẩm của chúng ta phải được dễ dàng nhận ra là thuộc mặt hàng Comtelle.

B: The Comtelle line. I like that. Let’s put all of our efforts into this business to make it a success. Mặt hàng Comtelle à. Tôi thích điều đó. Chúng ta hãy dồn hết nỗ lực của chúng ta vào việc này để mang lại thành công.

A: I agree. The work we do now is really critical to making it. Don’t you think? Tôi đồng ý. Công việc chúng ta làm hiện nay thật sự có tính chất quyết định đối với việc mang lại thành công. Anh có nghĩ vậy không?

B: Yes. We have to make our products desirable. Có chứ. Chúng ta phải làm những sản phẩm của chúng ta thật hấp dẫn.

A: Okay, let’s get to work. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu công việc.

B: First of all, I think we need to consider the design of our packaging. I’ve been working on my computer and I’ve come up with these high-tech grid designs which go well with a bold yellow font like this. Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta cần xem xét mẫu thiết kế về bao bì đóng gói của chúng ta. Tôi đã nghiên cứu trên máy vi tính và tôi đã tìm ra những mẫu thiết kế ô vuông công nghệ cao rất phù hợp với phông chữ màu vàng in đậm như thế này.

A: That looks great. Cái đó trông có vẻ tuyệt lắm.

B: Yes, and we could use it from one product to another by just changing the name and possibly the colour of the background like this. Vâng, và chúng ta có thể sử dụng nó từ sản phẩm này đến sản phẩm khác bằng cách chỉ đổi tên và có thể đổi màu sắc của nền như thế này.

A: Brilliant. Xuất sắc.

B: For the back of the package, I like some type of illustration which shows someone using a computer. How do you like this? Đối với phần sau của bao bì đóng gói, tôi thích một dạng minh họa nào đó có hình người sử dụng máy vi tính. Anh thấy cái này ra sao?

A: I can see you’ve been spending a lot of time on this. Tôi có thể hiểu là anh đã dành nhiều thời gian cho việc này.

B: Yes, I have. Vâng, đúng rồi.

A: In the meantime, I had our lawyer check whether we can get the trademark for the name Comtelle Software. So far so good. Nobody has a trademark on it, so the name is open. Now we have to use the name Comtlle Software in several advertisements and then he can register for us. Trong lúc đó, tôi nhờ luật sư của chúng ta kiểm tra xem chúng ta có thể lấy một nhãn hiệu cầu chứng cho tên phần mềm Comtlle không. Cho đến bây giờ mọi việc vẫn tốt đẹp. Không ai có nhãn hiệu cầu chứng như vậy, cho nên cái tên này vẫn còn bỏ ngỏ. Bây giờ chúng ta phải sử dụng tên phần mềm Comtlle trong nhiều quảng cáo và rồi ông ta có thể đăng ký cho chúng ta.

Tình huống 2

(Mr. Stone is from a British company. Mr.Sơn is sale manager for a Vietnamese company. They are having a talk about packing)
(Ông Stone từ một công ty ở Anh đến. Ông Sơn là giám đốc bán hàng của một công ty Việt Nam Họ đang bàn luận về việc đóng gói hàng.)

A: Mr.Sơn : Ông Sơn
B: Mr.Stone: Ông Stone

A: Shall we get down to the packing, Mr. Stone? Ông Stone à, chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc việc đóng gói chứ?

B: Ok. Được

A: Since this is the first time you purchase from us, I’d like to listen to your opinion about packing for the woolen sweaters. Vì đây là lần đầu tiên ông mua hàng của chúng tôi, tôi muốn nghe ý kiến của ông về việc đóng gói những áo len.

B: Your woolen sweaters should be competitive not just in price, quality, but in packaging as well. Because the appearance of a package that catches the eye will certainly be of much help in promoting the sales. So I like the packing which is novel and attractive. But could you tell me what do you usually pack your sweaters when you export them? Những áo len của ông nên có tính cạnh tranh không chỉ về giá cả, chất lượng mà còn về bao bì đóng gói nữa. Bởi vì vẻ bề ngoài của một bao bì bắt mắt chắc chắn sẽ rất có ích trong việc thúc đẩy việc bán hàng. Vì thế tôi thích bao bì đóng gói mới lạ và hấp dẫn. Nhưng ông có thể cho tôi biết ông thường đóng gói những áo len của ông như thế nào khi xuất khẩu chúng không?

A: Actually, we keep making improvements in our method of packing in order to meet the needs of keen competition in the world market. Our packing now is wrapping each sweater in a transparent plastic bag first and then packing it in a small box which is exquisitely designed. The design of packaging has our own style. Our clients from each countries respond that the packing is rather competitive in their market. Thực ra, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiều cải tiến về phương pháp đóng gói của chúng tôi để đáp ứng những yêu cầu của việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới. Việc đóng gói của chúng tôi hiện nay là gói mỗi cái áo len trong một túi nhựa trong suốt trước và sau đó đóng gói nó trong một chiếc hộp nhỏ được thiết kế một cách sắc sảo. Mẫu thiết kế về bao bì đóng gói có kiểu riêng của chúng tôi. Những khách hàng của chúng tôi ở các nước cho biết là việc đóng gói tỏ ra khá cạnh tranh trên những thị trường của nước họ.

B: I’m glad to hear that. Can I have a look at a model? Tôi lấy làm vui khi nghe điều đó. Tôi có thể xem một kiểu không?

A: Very sorry. I don’t have a model at hand. But you may look at the pictures of some packaging models in our catalogues here. Rất tiếc. Tôi không có sẵn một kiểu. Nhưng ông có thể xem những hình chụp về những kiểu bao bì đóng gói trong những ca-ta-lô của chúng tôi ở đây.

B: Good. They are really beautifully designed. Then, what about the packing for transport? Tốt. Chúng được thiết kế đẹp thực sự. Thế việc đóng gói hàng để vận chuyển thì sao?

A: For transport, we usually use cartons. Đối với việc vận chuyển, chúng tôi thường sử dụng các thùng các-tông.

B: Are they standard export cartons? Chúng có phải là các thùng các-tông xuất khẩu chuẩn không?

A: Yes. And each is lined with waterproof paper, so that it can’t be spoiled by dampness or rain.  Vâng. Và mỗi thùng được lót bằng giấy chống thấm nước để nó không bị độ ẩm hay nước mưa làm hư hại.

B: But you should make sure the cartons should be strong enough to stand rough handling. Nhưng ông phải đảm bảo các thùng các-tông phải đủ chắc chắn để chịu đựng sự bốc dỡ mạnh tay.

A: Certainly. We will use metal straps to reinforce the outside. Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ sử dụng những dây đai kim loại để gia cố phần bên ngoài.

B: Very good. Rất tốt.

Nguồn tham khảo
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
đóng gói hàng hóa trong tiếng anh

By | 01/07/2020 | Categories: Logistics | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment