Tiền hoa hồng là một phần không thể thiếu khi chúng ta thực hiện công việc hỗ trợ bán hàng hoặc làm đại lý bán hàng.

Trao đổi về tiền hoa hồng

Mẫu câu thông dụng

Let’s return to the topic of commission, shall we? Chúng ta hãy trở lại vấn đề tiền hoa hồng nhé?

Honestly, Mr.Long, the rate of commission you are going to grant us is far too small. Thành thật mà nói, ông Long à, mức tiền hoa hồng ông sẽ cho chúng tôi quá nhỏ.

But that’s exactly the same we pay to other agents. Nhưng mức đó đúng như chúng tôi thanh toán cho những đại lý khác.

Any increase would have to be put onto the price and make it less competitive. Bất cứ sự gia tăng nào cũng phải được tính vào giá và làm nó kém cạnh tranh đi.

Moreover, when other customers get to know it, they are likely to raise questions. Hơn nữa, khi những khách hàng khắc biết được điều đó, chắc chắn họ sẽ nêu lên nhiều câu hỏi.

But then, they have established their markets while we have to start from the very beginning. Nhưng như thế thì họ đã thiết lập các thị trường của họ trong khi chúng tôi phải khởi sự ngay từ đầu.

We shall have to spend a lot of money on advertising. Chúng tôi sẽ phải chi nhiều tiền cho việc quảng cáo.

There may be some truth in what you say. Điều ông nói cũng có phần đúng.

But your ten percent is far from being acceptable. Nhưng 10% của ông thì khó mà chấp nhận được.

We are anxious to know your usual practice in giving commission. Chúng tôi lo lắng khi biết được thông lệ của các ông về việc cho tiền hoa hồng.

Actually, we don’t give any commission in general. Thật ra, nói chung chúng tôi không cho tiền hoa hồng.

I’m afraid it goes against the usual commercial practice not to allow a commission. Tôi e nó đi ngược lại thông lệ thương mại khi không chấp nhận tiền hoa hồng.

You must be aware that the articles under offer are our best sellers. Ông phải biết rằng những món hàng ông định mua là những món hàng bán chạy nhất của chúng tôi.

It’s really impossible for us to make any concession by allowing you any commission. Chúng tôi thực sự không thể có sự nhượng bộ nào bằng cách chấp nhận cho ông bất cứ khoản tiền hoa hồng nào.

As commission agents, we do business on commission basis. Với tư cách là những đại lý hưởng tiền hoa hồng, chúng tôi kinh doanh trên cơ sở tiền hoa hồng.

In fact, we usually get a three to five percent commission from European suppliers. Thật ra, chúng tôi thường nhận tiền hoa hồng 3 đến 5% từ các nhà cung cấp ở châu Âu.

What do you say if we increase the order by 15,000 yards? Nếu chúng tôi tăng đơn đặt hàng lên 15.000 thước Anh thì sao?

In that case, we may consider giving you 3% commission. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể xem xét cho ông hoa hồng 3%.

Do not reduce to commission from the value of the consignment. Đừng khấu trừ tiền hoa hồng vào giá trị của hàng gửi bán.

And it’s only after you’ve collected the full payment of the L/C, will you then remit us our commission? Và chỉ sau khi ông được thanh toán đầy đủ theo thư tín dụng thì ông mới chuyển trả cho chúng tôi tiền hoa hồng nhé?

                I’d like to know how much commission you are expecting. Chúng tôi muốn biết các anh muốn hưởng hoa hồng như thế nào?

We would like to know your usual practice in giving commission. Chúng tôi muốn biết về thông lệ chia hoa hồng của các anh.

How much commission will you allow us? Các anh đồng ý cho chúng tôi hưởng mức hoa hồng là bao nhiêu?

Our quotation includes a 7% commission. Giá của chúng tôi đã bao gồm 7% hoa hồng.

As commission agents, we do business on a commission basis. Với vai trò là đại lý trung gian, chúng tôi kinh doanh trên cơ sở hưởng hoa hồng.

The rate of commission you are going to grant us is far to small. Tỷ lệ hoa hồng bên ông dành cho chúng tôi là quá thấp.

We usually get a 4 to 6% commission from European suppliers. It’s the general practice. Chúng tôi thường được hướng 4% đến 6% hoa hồng từ các nhà cung cấp châu Âu. Đó là thông lệ chung.

A commission on your prices would make it easier for me to promote sales. Phần trăm hoa hồng dựa trên giá cả các anh đưa ra sẽ khiến chúng tôi dễ dàng thúc đẩy doanh thu hơn.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

A: Mr.Taylor: Ông Taylor
B: Mr.Long: Ông Long

 A: Now, Now, Mr.Long, we have gone too far off the point. Let’s return to the topic of commission, shall we? Bây giờ ông Long à, chúng ta đã đi quá xa vấn đề chings. Chúng ta hãy trở lại vấn đề tiền hoa hồng nhé?

B: That’s just what I was going to purpose. Đó chính là điều tôi đã đề nghị.

A: Honestly, Mr.Long, the rate of commission you are going to grant us is far too small. Thành thật mà nói, ông Long à, mức tiền hoa hồng ông sẽ cho chúng tôi quá nhỏ.

B:  But that’s exactly the same we pay to other agents. Any increase would have to be put onto the price and make it less competitive. Moreover, when other customers get to know it, they are likely to raise questions. It would then be very embarrassing. Nhưng mức đó đúng như chúng tôi thanh toán cho những đại lý khác. Bất cứ sự gia tăng nào cũng phải được tính vào giá và làm nó kém cạnh tranh đi. Hơn nữa, khi những khách hàng khắc biết được điều đó, chắc chắn họ sẽ nêu lên nhiều câu hỏi. Lúc đó vấn đề sẽ rắc rối rồi.

A: That I know. But then, they have established their markets while we have to start from the very beginning. We shall have to spend a lot of money on advertising. Tôi biết điều đó. Nhưng như thế thì họ đã thiết lập các thị trường của họ trong khi chúng tôi phải khởi sự ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ phải chi nhiều tiền cho việc quảng cáo.

B: There may be some truth in what you say. But your ten percent is far from being acceptable. Điều ông nói cũng có phần đúng. Nhưng 10% của ông thì khó mà chấp nhận được.

A: Could we make a compromise? Allow us a higher rate for a certain period, say six months. What would you say to it? Chúng ta có thể có một thỏa hiệp không? Hãy cho chúng tôi một mức cao hơn trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ sáu tháng. Ông nghĩ sao?

B: That sounds more practical. But I can’t decide for the moment. I have to get confirmation from head office. Điều đó nghe có vẻ thực tế hơn. Nhưng tôi không thể quyết định lúc này được. Tôi phải có được sự xác nhận từ tổng công ty.

A: When can you give me a definite answer? Khi nào ông có thể cho tôi một câu trả lời dứt khoát?

B: Will you com round tomorrow afternoon? I think I’ll be able to inform you of the results by them. Chiều mai ông sẽ ghé qua được không? Tôi nghĩ tôi sẽ có thể thông báo cho ông về các kết quả vào lúc đó.

A: OK. Được rồi.

Tình huống 2

A: Mr.Jones: Ông Jones
B: Mr.Sơn: Ông Sơn

A: Mr.Sơn, we are anxious to know your usual practice in giving commission. Ông Sơn à, Chúng tôi lo lắng khi biết được thông lệ của các ông về việc cho tiền hoa hồng.

B: Actually, we don’t give any commission in general. Thật ra, nói chung chúng tôi không cho tiền hoa hồng.

A: I’m afraid it goes against the usual commercial practice not to allow a commission. Tôi e nó đi ngược lại thông lệ thương mại khi không chấp nhận tiền hoa hồng.

B: You must be aware that the articles under offer are our best sellers. Besides, the prices we quoted are very keen and the profit margin is vẻ narrow. It’s really impossible for us to make any further concession by allowing you any commission. Ông phải biết rằng những món hàng ông định mua là những món hàng bán chạy nhất của chúng tôi. Ngoài ra, các giá chúng tôi đã ấn định rất cạnh tranh và biên lợi là rất nhỏ. Đối với chúng tôi thực sự không thể có sự nhượng bộ nào bằng cách chấp nhận cho ông bất cứ khoản tiền hoa hồng nào.

A: But you see, Mr.Sơn, as commission agents, we do business on commission basis from European suppliers. Nhưng ông thấy đó, ông Hạ à, với tư cách là những đại lý hưởng tiền hoa hồng, chúng tôi kinh doanh trên cơ sở tiền hoa hồng.

B: Well, if you increase your order, we shall perhaps consider your request. À, nếu ông tăng đơn hàng lên, chúng tôi có thể sẽ xem xét yêu cầu của ông.

A: Do you think so? What do you say if we increase the order by 15,000 yards? Ông nghĩ vậy sao? Nếu chúng tôi tăng đơn đặt hàng lên 15.000 thước Anh thì sao?

B: In that case, we may consider giving you 3% commission. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể xem xét cho ông hoa hồng 3%.

A: Good. But there’s one thing I wish to have your attention.  Tốt. Nhưng có một điều tôi muốn ông lưu ý.

B: What is it? Nó là gì vậy?

A: Do not reduce to commission from the value of the consignment. Đừng khấu trừ tiền hoa hồng vào giá trị của hàng gửi bán.

B: I beg your pardon? Ý ông là sao ạ?

A: I’m afraid I haven’t made myself clear. I mean you write the full value in the invoice just the same. And it’s only after you’ve collected the full payment of the L/C, will you then remit us our commission? Tôi e là tôi nói chưa rõ lắm. Ý tôi là ông cứ ghi đủ số tiền vào hóa đơn như cũ. và chỉ sau khi ông được thanh toán đầy đủ theo thư tín dụng thì ông mới chuyển trả cho chúng tôi tiền hoa hồng nhé?

B: I see your point nơ. We’ll do as you wish. Bây giờ tôi hiểu ý ông rồi. Chúng tôi sẽ làm như ông yêu cầu.

Tình huống 3

A: Honestly, Mr. James, the rate of commission you are going to grant us is far too small. Ông James này, thành thật mà nói, tỷ lệ hoa hồng bên ông dành cho chúng tôi là quá thấp.

B: But that’s exactly the same pay to other agents. You know, Duong, any increase would have to be put onto the price and make it less competitive. Moreover, when other customers get to know it, they are likely to raise questions. It would then be very embarrassing. Nhưng đó cũng bằng với mức chúng tôi trả cho các đại lý khác mà. Anh biết đấy, anh Dương ạ, việc tăng tiền hoa hồng đồng nghĩa với việc phải tăng giá hàng hóa và như vậy sẽ khiến cho giá cả giảm tính cạnh tranh đi. Hơn nữa, nếu những khách hàng khác biết được, họ sẽ đặt ra những nghi vấn. Lúc đó sẽ rất rắc rối.

A: That I know. But then, they have established their markets while we have to start from the very beginning. Besides, it’s a new product. We shall have to spend a lot of money on advertising. Tôi biết điều đó. Nhưng họ đã có thị trường của họ rồi còn chúng tôi thì vừa mới bắt đầu. Hơn nữa đây lại là sản phẩm mới. Chúng tôi sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền để quảng bá cho nó.

B: There may be some truth in what you say. But your thirteen percent is far from being acceptable. Anh nói cũng đúng phần nào. Nhưng với mức giá 13% mà anh đưa ra thì chúng tôi khó lòng chấp nhận được.

A: Could we make a compromise? Allow us a higher rate for a certain period, say six months. What would you say to it? Vậy chúng ta thỏa thuận với nhau một chút nhé. Hãy cho chúng tôi mức hoa hồng cao hơn trong một giai đoạn nhất định, 6 tháng đi. Ông nghĩ thế nào về điều đó?

B: That sounds more practical. But I can’t decide right now. I have to get confirmation from head office. Nghe có vẻ khả thi đấy. Nhưng ngay lúc này tôi không thể quyết định được. Tôi phải thông qua ý kiến của tổng giám đốc đã.

A: When can you give me a definite answers? Khi nào ông có thể cho tôi câu trả lời chính xác được?

B: Will you come round tomorrow afternoon. I think I’ll be able to inform you of the results by then. Chiều mai anh quay lại đây được không? Tôi nghĩ lúc đó tôi có thể thông báo kết quả cho anh được rồi.

A: OK. Đồng ý.

Tình huống 4

A: I’d like to know how much commission you are expecting. Chúng tôi muốn biết các anh muốn hưởng hoa hồng như thế nào?

B: 6% on the FOB basis. 6% theo điều kiện FOB.

A: 6% would be impossible for us. Our usual practice is 4%. Chúng tôi không thể đáp ứng mức 6%. Mức hoa hồng thông thường của chúng tôi là 4%.

B: I feel 4% is really out of the question. Surely you will agree that a small advertising campaign will go far in paving the way for your products. I’d like to ask who should bear the advertising expense. Can you expect to put them on our account? Tôi nghĩ là mức 4% là không thể được. Chắc chắn các anh sẽ đồng ý rằng một chiến dịch marketing nhỏ sẽ có tác dụng lớn trong việc mở đường cho sản phẩm của các anh. Tôi muốn hỏi ai sẽ chịu chi phí quảng cáo đây? Các anh hy vọng chúng tôi sẽ chịu ư?

A: Generally speaking, we are not prepared to go to such expenses at this stage. But as your district is a new market for us, we shall allow 3% of your sales to be appropriated for advertising purpose. Nói chung ở giai đoạn này chúng tôi chưa chuẩn bị cho những chi phí đó. Nhưng vì khu vực của anh là một thị trường mới đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các anh hưởng 3% doanh thu để phục vụ cho việc quảng cáo.

B: That’s really not much, especially for the start when advertising is most important. Well, if you can do better for advertising, we can’t but agree to 4% commission and 3% of the sales. Mức đó thực sự không đáng kể, đặc biệt là khi quảng cáo đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn đầu. Nếu các anh có thể làm tốt việc này, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận 4% hoa hồng và 3% doanh thu.

Nguồn tham khảo
111 Tình Huống Giao Tiếp Tiếng Anh
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
tiếng anh về tiền hoa hồng
mẫu câu tiền hoa hồng trong tiếng anh

By | 26/05/2020 | Categories: Sales | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment