Chào giá là hành động của bên bán hàng thực hiện sau khi khách hàng đã có sự xem xét và trải nghiệm sản phẩm.

Mẫu câu thông dụng khi chào giá

Hardware has gone up a lot in recent years, but our prices haven’t changed much. Hàng thiết bị gia dụng đã lên giá nhiều trong những năm gần đây, nhưng giá cả của chúng tôi đã không thay đổi nhiều.

I hope you will give me your best offer. Tôi hy vọng cô sẽ cho tôi giá tốt nhất.

If your prices are good, I can place the order with you right away. Nếu giá cả của cô tốt, tôi có thể đặt hàng với cô ngay.

When can I get a firm offer? Khi nào tôi có thể nhận được giá nhất định?

We’ll have it worked out by this evening and let you have it tomorrow morning. Khoảng tối nay chúng tôi sẽ tính toán xong và báo cho cô vào sáng mai.

They are having a face-to-face talk on offers. Họ đang bàn luận trực tiếp về giá cả.

I’ve come to hear about your offer for table-cloths. Tôi đến để biết về giá dành cho những chiếc khăn trải bàn của ông.

The table-cloths made in your province have a ready market in our country. Những khăn trải bàn được làm ở tỉnh của ông có một thị trường sẵn ở nước chúng tôi.

As is well-known, our table-cloths are exquisitely made and moderately priced. Những khăn trải bàn của chúng tôi nổi tiếng vì được làm một cách sắc sảo và có giá vừa phải.

They are known for their fine quality and beautiful packing. Chúng được biết đến về chất lượng tốt và đóng gói đẹp.

In addition to this term,please offer us 2,000 pieces of Art. No. 64 and 58. Ngoài món hàng này ra, làm ơn cho chúng tôi 2.000 tấn mặt hàng số 64 và 58.

There would no problem, I suppose. Tôi cho rằng sẽ không thành vấn đề.

We always try our best to meet your requirements in view of our offer. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu của ông nếu xét về những yêu cầu của ông nếu xét về những mối quan hệ lâu dài của chúng ta.

Here is a detailed list of our offer. Đây là danh sách chi tiết về giá của chúng tôi.

Is your offer a firm one or one subject to final confirmation? Giá của cô là giá nhất định hay giá tùy vào sự xác nhận cuối cùng.

The offer will remain open for 5 days. Giá sẽ không đổi trong 5 ngày.

Since your offer is quite reasonable, I can accept it here and now. Vì giá của cô hoàn toàn phải chăng, tôi có thể chấp nhận nó ngay bây giờ.

I’m glad we have closed the business. Tôi rất vui vì chúng ta đã hoàn tất được thương vụ này.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

(Barbara Jones, a hardware dealer, is visiting the Danang Trade Fair.) (Barbara Jones, nguowig buôn bán đồ gia dụng, đang tham quan Hội chợ Thương mại ở Đà Nẵng.)

S: Song Linh
J: Barbara Jones

S: Hello, Ms.... Xin chào cô…

J: I’m Barbara Jones. Tôi là Barbara Jones.

S: Nice to have you, Ms. Jones. I’m Song Linh. Please have a seat! Rất vui khi gặp cô, cô Jones ạ. Tôi là Song Linh. Xin mời ngồi!

J: Thanks, Ms. Linh. Cảm ơn cô Linh.

S: Is this your first time to the fair? Đây có phải lần đầu tiên cô đến hội chợ không?

J: Yes.  Vâng

S: Have you look round the exhibition halls? Cô đã xem qua những phòng trưng bày rồi chứ?

J: Yeah. I took a round the day before yesterday. The halls are so spacious that I lost my way several times. Vâng. Tôi đã dạo quanh ngày hôm kia rồi. Các phòng rộng quá đến nỗi tôi nhiều lần bị lạc đường.

S: Really? You should follow the signs. Thật vậy sao? Cô nên đi theo những bảng chỉ dẫn.

J: I did, but, you know, the exhibits are so spectacular. Có chứ, nhưng cô biết, những thứ triển lãm rất đẹp mắt.

S: I see. Tôi hiểu.

J: And there’s such a wide variety. Và hàng hóa thì rất đa dạng.

S: It’s very nice of you to say so. As a matter of fact, many of our products have not yet caught up with advanced world levels. Cô thật tử tế khi nói như vậy. Thật ra, nhiều sản phẩm của chúng tôi chưa đuổi kịp những trình độ tiên tiến của thế giới.

J: I must say you’ve done a marvellous job in recent years. Phải công nhận là người nước cô đã làm được điều kỳ diệu trong những năm gần đây.

S: Thank you. Cám ơn.

J: I’d like to find out about hardware. Here’s my list. I hope you will give me your best offer. Tôi muốn tìm hiểu về hàng thiết bị gia dụng. Đây là danh sách của tôi. Tôi hy vọng cô sẽ cho tôi giá tốt nhất.

S: I’ll try my hardest. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

J: Thanks. If your prices are good and if I can get the commission I want, I can place the order with you right away. Cám ơn. Nếu giá cả của cô tốt và tôi có thể nhận được tiền hoa hồng tôi muốn, tôi có thể đặt hàng với cô ngay.

S: I’m sure you’ll find out prices are very competitive. Hardware has gone up a lot in recent years, but our prices haven’t changed much. Tôi chắc rằng cô sẽ thấy giá cả của chúng tôi rất cạnh tranh. Hàng thiết bị gia dụng đã lên giá nhiều trong những năm gần đây, nhưng giá cả của chúng tôi đã không thay đổi nhiều.

J: Glad to hear that. When can I get a firm offer? Rất vui khi nghe điều đó. Khi nào tôi có thể nhận được giá nhất định?

S: We’ll have it worked out by this evening and let you have it tomorrow morning. Would you be free to come round them? Khoảng tối nay chúng tôi sẽ tính toán xong và báo cho cô vào sáng mai. Cô có rảnh để đến lấy chúng không?

J: Fine. I’ll be here tomorrow morning at nine. How’s that? Tốt. Tôi sẽ có mặt ở đây lúc 9 giờ sáng mai.

S: Perfect. See you tomorrow then. Tốt lắm. Vậy thì hẹn gặp cô ngày mai nhé.

J: Bye! Tạm biệt!

Tình huống 2

(The Dutch Trading Company Ltd. wants to import some table-cloths from Vietnam. Mr.Green comes to Vietnam and has a talk with Mr.Cường, who is from HPT Embroidery and Drawn Work Export Corp. They are having a face-to-face talk on offers.)

(Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hà Lan muốn nhập khẩu một số khăn trải bàn của Việt Nam. Ông Green đến Trung Quốc và bàn bạc với ông Cường, người ở Công ty xuất khẩu sản phẩm vẽ và thêu HPT. Họ đang bàn luận trực tiếp về giá cả.)

S: Mr. Cường: Ông Cường
G: Mr. Green: Ông Green

S: It’s about a year since I saw you last in Guangzhou. How’s everything with you? Đã gần một năm từ khi tôi gặp ông lần cuối ở Quảng Châu. Mọi việc với ông ra sao rồi.

G: Fine, thank you. I’ve come to hear about your offer for table-cloths. Tốt, cám ơn. Tôi đến để biết về giá dành cho những chiếc khăn trải bàn của ông.

S: As is well-known, our table-cloths are exquisitely made and moderately priced. They are known for their fine quality and beautiful packing. There are a wide range of samples in our showroom. Would you like to have a look first?  Những khăn trải bàn của chúng tôi nổi tiếng vì được làm một cách sắc sảo và có giá vừa phải. Chúng được biết đến về chất lượng tốt và đóng gói đẹp. Có nhiều loại hàng mẫu ở phòng trưng bày của chúng tôi. Ông có muốn xem trước không?

G: Yes. I’d like to. Oh, how beautiful they are! I’m especially interested in Art. No. 64 and 58. The table-cloths made in your province have a ready market in our country. On the inquiry sheet, we inquired for 1,000 pieces of Art. No. 45. It remains unchanged. In addition to this term, please offer us 2,000 pieces of Art. No. 64 and 58. Vâng, có chứ. Ồ, chúng đẹp biết bao! Tôi đặc biệt quan tâm đến mặt hàng số 64 và 58. Những khăn trải bàn được làm ở tỉnh của ông có một thị trường sẵn ở nước chúng tôi. Trên đơn hỏi giá, chúng tôi đã yêu cầu 1.000 tấm mặt hàng số 45. Nó vẫn không thay đổi. Ngoài món hàng này ra, làm ơn cho chúng tôi 2.000 tấm mặt hàng số 64 và 58.

S: There would no problem, I suppose. We always try our best to meet your requirements in cardboard boxes or in polythene bags, both of them being decorated with beautiful designs. Here are the samples of packing available now. Which do you prefer?
Tôi cho rằng sẽ không thành vấn đề. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu của ông về bao bì bằng các thùng giấy cạc-tông hay các túi bằng polythene, cả hai thứ đều được trang trí bằng những mẫu thiết kế đẹp. Đây là những mẫu đóng gói có sẵn bây giờ. Ông thích cái nào hơn?

G: Please have Art. No. 64 and 58 packed in cardboard box and Art. No. 45 in polythene bag. What about the terms of payment? Làm ơn cho mặt hàng số 64 và 58 đóng gói trong thùng giấy cạc-tông và mặt hàng số 45 đóng gói trong túi bằng polythene. Còn về các điều khoản thanh toán thì sao?

S: Letter of credit available by sight draft. Here is a detailed list of our offer. The prices we now offer are on the basis of C.I.F 3% Hamburg. Thư tín dụng có hiệu lực bằng hối phiếu trả ngay. Đây là danh sách chi tiết về giá của chúng tôi. Các giá chúng tôi đưa ra hiện nay dựa trên cơ sở giá hàng, bảo hiểm và vận phí 3% ở Hamburg.

G: Is your offer a firm one or one subject to final confirmation? Giá của cô là giá nhất định hay giá tùy vào sự xác nhận cuối cùng.

S A firm one, which remains open for 5 days. Giá cố định, không đổi trong 5 ngày.

G: Thank you. I don’t need that long. Since your offer is quite reasonable, I can accept it here and now. Cám ơn. tôi không cần lâu như vậy. Vì giá của cô hoàn toàn phải chăng, tôi có thể chấp nhận nó ngay bây giờ.

J: I’m glad we have closed the business. Thank you for your cooperation. Tôi rất vui vì chúng ta đã hoàn tất được thương vụ này. Cám ơn về sự hợp tác của ông.

Nguồn tham khảo
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
mẫu câu chào giá trong tiếng anh

By | 13/05/2020 | Categories: Sales | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment