Quảng cáo trên tryền hình là cách tiếp cận được nhiều khách hàng nhất nhưng nó cũng rất tốn kém chi phí. Một đoạn quảng cáo hay đôi khi không phải đến từ sự đầu tư hoàng tráng mà chỉ cần một giai điệu hay hoặc với một hàng động ấn tượng nào đó.

Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình

Mẫu câu thông dụng

There are a lot of ways to push sales in the U.S.A. For example, try to make yourself known by TV ads. Có nhiều cách để thúc đẩy việc buôn bán ở Mỹ. Ví dụ, hãy cố gắng tự giới thiệu mình bằng các quảng cáo trên tivi.

Advertisement on TV will cost a lot of money, I suppose. Tôi cho rằng quảng cáo trên tivi sẽ tốn nhiều tiền.

But for a new company, such expense are absolutely necessary. Nhưng đối với một công ty mới, những chi phí như vậy thì hoàn toàn cần thiết.

In order to guide our campaigns to success in the new market, we should work out a careful plan. Để đưa những chiến dịch của chúng ta đến thành công ở thị trường mới, chúng ta nên vạch ra một kế hoạch cẩn thận.

Could you put it in detail, Mr.Green? Ông Green à, ông có thể thích nó một cách chi tiết không?

I think the first thing is what media we should use and when we should place advertising in the media. Tôi nghĩ điều đầu tiên là chúng ta nên sử dụng phương tiện truyền thông nào và khi nào chúng ta nên đăng quảng cáo trên phương tiện truyền thông.

Very often in a campaign, two or more media are used together. Rất thường trong một chiến dịch, hai hoặc nhiều phương tiện truyền thông hơn được sử dụng cùng một lúc.

The purpose of our advertising is to draw foreign customer’s interest and keep hold of their attention. Mục đích quảng cáo của chúng ta là lôi cuốn sự chú ý của khách hàng nước ngoài và giữ cho được sự quan tâm của họ.

Now, let’s discuss advertising campaign for our company’s products. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về chiến dịch quảng cáo cho những sản phẩm của công ty chúng ta đi.

What media do you recommend then? Thế ông đề nghị phương tiện truyền thông nào?

I think television is much more effective if it doesn’t matter for us to pay a little more money. Tôi nghĩ tivi hiệu quả hơn nhiều nếu việc trả thêm một ít tiền nữa không thành vấn đề đối với chúng ta.

We should get to know who are the audience for the selected advertising media. Chúng ta cần phải biết ai là khán giả cho những phương tiện quảng cáo có chọn lọc.

Then we have to figure out what kind of product to sell to each of audience. Sau đó chúng ta phải hình dung ra loại sản phẩm nào để bán cho mỗi khán giả.

Then we could make a plan to ensure them that our products can meet their requirements with no problem. Sau đó chúng ta có thể lập một kế hoạch để bảo đảm với họ rằng những sản phẩm của chúng ta chắc chắn có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ.

We also need to point out the good things about our products in order to make customers buy them. Chúng ta cũng cần chỉ rõ ra những ưu điểm về những sản phẩm của chúng ta để khuyến khích khách hàng mua chúng.

I was told that you need advertising designs for your household appliance products. Người ta bảo tôi rằng ông cần những thiết kế quảng cáo cho những sản phẩm gia dụng của công ty ông.

We  need designs for the catalogues of our products for sale, and designs for magazine and newspaper ads as well. Chúng tôi cần những thiết kế cho những ca-ta-lô hàng để bán, và những mẫu thiết kế cho các quảng cáo tạp chí và báo nữa.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

A: My biggest concern now is business promotion. Can you give me some típ? Mối bận tâm lớn nhất của tôi hiện nay là việc thúc đẩy kinh doanh. Ông có thể cho tôi một số lời khuyên không?

B: There are a lot of ways to push sales in the U.S.A. For example, try to make yourself known by TV ads. Có nhiều cách để thúc đẩy việc buôn bán ở Mỹ. Ví dụ, hãy cố gắng tự giới thiệu mình bằng các quảng cáo trên tivi.

A: Advertisement on TV will cost a lot of money, I suppose. Tôi cho rằng quảng cáo trên tivi sẽ tốn nhiều tiền.

B: But for a new company, such expense are absolutely necessary. Nhưng đối với một công ty mới, những chi phí như vậy thì hoàn toàn cần thiết.

A: I know. Now, let’s discuss advertising campaign for our company’s products. Tôi biết. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về chiến dịch quảng cáo cho những sản phẩm của công ty chúng tôi đi.

B: As you know, in order to guide our campaigns to success in the new market, we should work out a careful plan. Như ông biết đấy, để đưa những chiến dịch của chúng ta đến thành công ở thị trường mới, chúng ta nên vạch ra một kế hoạch cẩn thận.

A: Could you put it in detail, Mr.Green? Ông Green à, ông có thể thích nó một cách chi tiết không?

B: I think the first thing is what media we should use and when we should place advertising in the media. Very often in a campaign, two or more media are used together. The purpose of our advertising is to draw foreign customer’s interest and keep hold of their attention, so that they may do something in return. Tôi nghĩ điều đầu tiên là chúng ta nên sử dụng phương tiện truyền thông nào và khi nào chúng ta nên đăng quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Rất thường trong một chiến dịch, hai hoặc nhiều phương tiện truyền thông hơn được sử dụng cùng một lúc. Mục đích quảng cáo của chúng ta là lôi cuốn sự chú ý của khách hàng nước ngoài và giữ cho được sự quan tâm của họ để họ có thể làm một điều gì đó đáp lại.

A: What media do you recommend then? Thế ông đề nghị phương tiện truyền thông nào?

B: I think television is much more effective if it doesn’t matter for us to pay a little more money. Tôi nghĩ tivi hiệu quả hơn nhiều nếu việc trả thêm một ít tiền nữa không thành vấn đề đối với chúng ta.

A: Well, it’s worth doing so long as the result is satisfactory. But when shall we take this advertisement? À, nó đáng làm miễn là kết quả thỏa đáng. Nhưng khi nào chúng ta sẽ chọn quảng cáo này?

B: How about the beginning of this fall? Thế đầu mùa thu này có được không?

A: All right. Được.

Tình huống 2

(Allen and Mike are discussing how to work together on an advertising campaign.) (Allen và Mike đang thảo luận cách phối hợp với nhau trên một chiến dịch quảng cáo.)

A: It takes group of co-workers, I dare say, to work together on an advertising campaign. Now, Mike, what’s your idea of it? Tôi chấp nhận phải cần đến một nhóm người cộng sự để phối hợp với nhau trên một chiến dịch quảng cáo. Bây giờ, Mike à, yes kiến của anh về việc đó ra sao?

B: Well, first of all in my opinion, we have to figure out our markets. That is to say, We should get to know who are the audience for the selected advertising media. Then we have to figure out what kind of product to sell to each of audience. À, trước tiên theo ý kiến của tôi, chúng ta phải hình dung những thị trường của chúng ta. Điều đó có nghĩa là, chúng ta cần phải biết ai là khán giả cho những phương tiện quảng cáo có chọn lọc. Sau đó chúng ta phải hình dung ra loại sản phẩm nào để bán cho mỗi khán giả.

A: That’s right. But to do this well, we’ve got to group our products according to the markets we want to sell to and calculate what products that customers want. Then we could make a plan to ensure them that our products can meet their requirements with no problem. We also need to point out the good things about our products in order to make customers buy them. Đúng rồi. Nhưng để làm tốt việc này, chúng ta phải phân loại những sản phẩm của chúng ta theo những thị trường chúng ta cần bán và tính toán những sản phẩm nào các khách hàng cần. Sau đó chúng ta có thể lập một kế hoạch để bảo đảm với họ rằng những sản phẩm của chúng ta chắc chắn có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ. Chúng ta cũng cần chỉ rõ ra những ưu điểm về những sản phẩm của chúng ta để khuyến khích khách hàng mua chúng.

B: And the last but not least, we have to figure out how much money we need spend on each audience and product, because we can’t make our advertising budget without this information. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta phải tính chúng ta cần chi bao nhiêu tiền cho mỗi khán giả và sản phẩm, bởi vì chúng ta không thể lập ngân sách quảng cáo mà không có thông tin này.

A: You said it. Bill and I will begin to work on an advertising campaign. mary will make sure that the Manufacturing Division will have the products ready for sale. Anh nói đúng. Bill và tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu chiến dịch quảng cáo. mary sẽ đảm bảo bộ phận sản xuất có những sản phẩm sẵn sàng để bán.

B: Do we also need television advertising? Chúng ta cũng cần quảng cáo trên tivi đúng không?

A: I’m afraid so. Will you please send John to contact VK Advertising Corporation? Tôi e rằng vậy. Anh sẽ cử John liên hệ Công ty quảng cáo VK chứ?

B: Sure. Chắc chắn rồi.

(John goes contact VK Advertising Corporation.) (John đi liên hệ Công ty quảng cáo VK.)

C: Excuse me, sir, but aren’t you Mr. John Ball, marketing manager of Hanoi Office of Sony Group? Xin lỗi ông, nhưng ông có phải là ông John Ball, giám đốc tiếp thị của văn phòng tập đoàn Sony ở Hà Nội không?

D: Yes, I am. I guess you must be the manager from the Design Section of VK Advertising Corporation. Vâng, tôi đây. Tôi đoán ông là giám đốc bộ phận thiết kế của Công ty quảng cáo VK.

C: Exactly. Chính xác rồi.

D: You are the right person I’m expecting. Glad to meet you. Ông đúng là người tôi đang mong. Rất vui khi gặp ông.

C: Glad to meet you, too. I was told that you need advertising designs for your household appliance products. Tôi cũng rất vui khi gặp ông. Người ta bảo tôi rằng ông cần những thiết kế quảng cáo cho những sản phẩm gia dụng của công ty ông.

D: Very good. We  need designs for the catalogues of our products for sale, and designs for magazine and newspaper ads as well. Rất tốt. Chúng tôi cần những thiết kế cho những ca-ta-lô hàng để bán, và những mẫu thiết kế cho các quảng cáo tạp chí và báo nữa.

C: Can I see your catalogues? Tôi có thể xem những ca-ta-lô của ông không?

D: Sure Here you are. Chắc chắn rồi. Chúng đây này.

C: At a minimum estimate, 40 designs are needed. Ước lượng tối thiểu là phải cần đến 40 mẫu thiết kế.

D: Are they coloured or white and black? Màu hay trắng đen?

C: That depends on you. Việc đó tùy ông.

D: I’d like them all coloured except those on newspaper. Tôi thích tất cả là hình màu ngoại trừ những cái trên báo.

C: All right. Any other requirements? Được rồi. Còn những yêu cầu nào khác không?

D: The designs must be novel and appealing to eyes. This printing should be phototype. Những mẫu thiết kế phải mới lạ và bắt mắt. Việc in ấn này nên là dạng ảnh chụp.

C: OK. Don’t worry about that. Được rồi. Đừng lo lắng về điều đó.

D: By the way, how much will you charge for all these designs? Nhân tiện, ông sẽ tính bao nhiêu cho tất cả các mẫu thiết kế này?

C: Well, with everything included, a rough estimate in your favour, is round $1,000. À, tính hết mọi thứ, ước lượng sơ bộ theo giá ưu đãi cho các ông là khoảng 1.000 USD.

Nguồn tham khảo
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
trao đổi về quảng cáo sản phẩm trên truyền hình bằng tiếng anh

By | 28/04/2020 | Categories: Marketing | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment