Trong khi gọi điện thoại cho người khác, sau lời chào xã giao và giới thiệu ban đầu, bạn sẽ gặp một vài tình huống có thể xảy ra trước khi chúng ta đi vào nội dung chính như sau:

Chưa nói chuyện được với người cần gặp

Chờ chuyển máy cho người cần gặp

Can you hold on a moment, please? / Can you hold the line, please?  Anh có thể giữ máy một lát được không?

I'll put you through. / I'm connecting you now. Tôi sẽ chuyển máy ngay.

Would you like to wait, or shall I ask Mr. Johnny to call you back? Anh có thể chờ được không, hoặc tôi sẽ nói với ông Johnny gặp lại cho anh sau?

Please dial extension 612 to connect to Personnel Department. Vui lòng quay số nội bộ 612 để gặp bộ phận nhân sự.

Shall I put you throungh to Lam? / Do you want to speak to Lam? Anh có muốn tôi chuyển máy để nói chuyện với Lam không?

Người cần gặp không có ở đầu dây

I'm afraid Ms. Giang is unavailable at the moment. Tôi e là chị Giang không thể nghe máy lúc này được.

She's on anther line / in a meeting / on a business trip. Cô ấy đang bận điện thoại (với người khác) / trong cuộc họp / đi công tác.

I'm sorry, but Daisy isn't in the office today. Tôi rất tiếc, hôm nay Daisy không ở văn phòng.

Would you like to call back later? Anh có thể gọi lại sau được không?

Would you like to leave a message for him? Bạn có thể nhắn gì cho anh ấy không?

Can I help at all? Tôi có thể giúp gì không?

Sẽ có nhiều tình huống xảy ra trong lúc bạn trao đổi qua điện

Sẽ có nhiều tình huống xảy ra trong lúc bạn trao đổi qua điện

Người cần gặp không thể nói chuyện ngay

Sorry, I'm really busy at the moment. Can I call you back later in ten minutes? Xin lỗi, tôi đang rất bận, mười phút nữa tôi gọi lại được không?

Sorry, I'm on the road. Could I call you back when I'm in the office? Xin lỗi, tôi đang đi đường, lát về văn phòng tôi gọi lại nhé?

My battery is low, please use Skype to chat with me. Điện thoại của tôi sắp hết pin, dùng Skype để trò chuyện nhé.

Sorry, I have to cut off/hang up now. I'll call you back soon. Xin lỗi, bây giờ tôi phải gác máy rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh sớm.

Các tình huống thường gặp khác

Vấn đề giao tiếp

It's so noisy. I didn't catch your words / I couldn't hear you. Ồn quá, tôi không nghe rõ anh nói gì.

Could you repeat it, please? Anh có thể nhắc lại được không?

Can you speak up a bit, please? Chị có thể nói to lên một chút được không?

Sorry, did you say 4248 or 4218? Xin lỗi, anh vừa đọc là 4248 hay 4218?

Sorry, what was the product code again? Xin lỗi, mã sản phẩm là gì nhỉ?

I didn't hear you clearly. Could you speak a little bit more slowly, please? Tôi không nghe rõ. Anh có thể vui lòng nói chậm lại một chút được không?

I called a couple of times but she didn't pick up. Tôi đã gọi vài lần nhưng cô ấy không nghe máy.

Để lại lời nhắn

I'll tell her you called. Tôi sẽ báo với cô ấy là anh đã gọi.

I'll make sure he get your message. I chắc chắn là anh ấy sẽ nhận được lời nhắn của chị.

I think he has my number already, but here it is again just in case. It's ... Tôi nghĩ là anh ấy có số rồi nhưng tôi vẫn muốn để lại số của tôi là ...

I'll be in the office until 6 p.m today if you want to call me. Hôm nay, tôi sẽ ở văn phòng cho đến lúc 6 giờ tối nếu như anh muốn gọi lại.

Một số tình huống mẫu khi trò chuyện điện thoại

A: Loratech Ltd. Jack Morgan speaking. Alô, Jack Morgan ở công ty Loratech nghe đây.

B: Hello. This is Richard Nguyen form KNR Trading Company. Could I speak to Philip Wong, please? Xin chào, tôi là Richard Nguyen ở Công ty thương mại KNR. Vui lòng cho tôi nói chuyện với Philip Wong được không?

A: I'm afraid Mr. Wong is in a meeting. Can I take a message? Rất tiếc là ông Wong đang bận họp. Tôi có thể ghi lại lời nhắn được không?

B: Yes, please. Could you ask him to call me back? Ồ được, anh hãy nhắn ông ấy gọi lại cho tôi nhé.

A: Certainly. Could you tell me your name again, please? Tất nhiên rồi, anh vui lòng cho tôi biết lại tên của anh nhé?

B: My name is Richard Nguyen. And I'm calling from  KNR Trading Company. Tô là Richard Nguyen, gọi từ Công ty thương mại KNR.

A: Does Mr. Wong have your number? Ông Wong đã có số của anh chưa?

B: Actually, I don't think he does. Ít's 00 22 33 444 555. Tôi nghĩ là chưa. Số của tôi là 00 22 33 444 555. A: 444 555. That's great. Ok, Mr. Nguyen, I'll tell Mr. Wong you called. 444 555. Ok, tôi sẽ nói với ông Wong là anh đã gọi.

B: Thanks very much, Jack. Cám ơn Jack. A: You're welcome. Bye now. Không có gì. Chào anh.

B: Bye. Chào anh.

Gọi điện điện thoại qua máy tính bảng

Gọi điện điện thoại qua máy tính bảng

- o O o -

A: Kiorex Plastics. Rose Bella speaking. Kiorex Plastics. Rose Bella đây.

B: Hi. Is Caroll Brown there? Xin chào, có Caroll Brown ở đó không ạ?

A: Sorry, I think you have the wrong number. There's no one of that name here. Xin lỗi, chắc bạn nhầm số rồi, ở đây không có ai tên như thế cả.

B: Oh, sorry about that. Ồ, tôi xin lỗi.

A: No problem. Không sao.

- o O o -

A: Hello, I actually want to speak to Claire. Is she there at the moment? Xin chào, tôi đang muốn gặp Claire. Cố ấy có đang ở đó không?

B: Yes, she is. Shall I put you through to her? Có đấy. Tôi nối máy sang cho cô ấy nhé?

A: That would be great. Tuyệt quá. B: Can I just ask what it's about? Tôi có thể hỏi một chút là về việc gì không?

A: I want to ask her about the project meeting next week. Tôi muốn hỏi cô ấy về buổi họp dự án vào tuần sau.

B:Thanks, Kate. Just hang on a moment while I make the connection. ... Sorry, Kate. I'm afraid Claire's line is engaged. Cám ơn Kate. Chờ một lát trong khi tôi nối máy nhé... Xin lỗi Kate. Tôi nghĩ là máy của Claire đang bận rồi.

A: Oh, that's a pity. I'll try calling later. Tiếc quá. Tôi sẽ thử gọi lại sau.

B: Shall I give you her extension number? Có cần tôi cho số nội bộ không?

A: Yes, please. Let me just get a pen. OK? Có. Để tôi lấy cái bút?

B: It's 127. Đó là 127. A: 127. Right. Thank you. 127. Rồi. Cảm ơn anh nhé.

Tổng kết

Trên đây là một số tình huống thường gặp giúp bạn giải quyết những vấn đề đơn giản khi giao tiếp qua điện thoại. Với những tình huống công việc chuyên sâu hơn mình sẽ đưa vào những chuyên đề cụ thể trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn tham khảo
1. English for Telephoning – Oxford Business English
2. Common telephone expressions
Từ khóa
các tình huống thường gặp khi gọi điện thoại
cách trả lời điện thoại trong công việc
cách giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Anh

By | 19/04/2019 | Categories: Telephoning | Office | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment