Hiệp định TPP là gì?

The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a trade agreement among twelve Pacific Rim countries signed on 4 February 2016 in Auckland, New Zealand, after seven years of negotiations. It has not entered into force. The 30 chapters of the TPP concern many matters of public policy and the following stated goals: to "promote economic growth; support the creation and retention of jobs; enhance innovation, productivity and competitiveness; raise living standards; reduce poverty in our countries; and promote transparency, good governance, and enhanced labor and environmental protections."

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp đinh/thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 tại Auckland, New Zealand sau 7 năm đàm phán với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nó hiện tại chưa có hiệu lực. Hiệp định TPP bao gồm 30 chương đề cấp đến các vấn đề liên quan đến chính sách cộng đồng và các mục tiêu đã nêu như sau: "thúc đẩy phát triển kinh tế; hỗ trợ việc tạo dựng và duy trì công ăn việc làm; tăng cường sự đổi mới, năng suất và khả năng cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm thiểu đói nghèo ở các nước thành viên; và khuyến khích sự minh bạch, quản trị lành mạnh, tăng cường lao động và bảo vệ môi trường."

Hiệp định TPP - Trans-Pacific Partnership

Hiệp định TPP - Trans-Pacific Partnership

Among other things, the TPP contains measures to lower trade barriers, such as tariffs, and establish an investor-state dispute settlement mechanism (but states can opt out from tobacco-related measures). The United States government considers the TPP a companion agreement to the proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a broadly similar agreement between the U.S. and the European Union.

Trong đó, TPP có những biện pháp để giảm thiểu rào cản thương mại như thuế quan, và thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư nhà nước (nhưng các quốc gia có thể lựa chọn ra từ các biện pháp liên quan đến thuốc lá). Chính phủ Hoa Kỳ coi TPP là một thỏa thuận đồng hành để đề xuất Quan hệ thương mại vượt Đại Tây Dương và Hợp tác đầu tư ( TTIP ), một thỏa thuận tương tự như giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu(EU).

Historically, the TPP is an expansion of the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP or P4) signed by Brunei, Chile, New Zealand, and Singapore in 2005. Beginning in 2008, additional countries joined the discussion for a broader agreement: Australia, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, the United States, and Vietnam, bringing the total number of countries participating in the negotiations to twelve.

Trong lịch sử, TPP là một mô hình mở rộng của Chiến lược kinh tế Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPSEP hoặc P4 ) với sự tham gia của Brunei, Chile, New Zealand và Singapore vào năm 2005. Bắt đầu từ năm 2008, các quốc gia khác tham gia các cuộc thảo luận về một thỏa thuận rộng lớn hơn bao gồm: Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Hoa Kỳ, và Việt Nam, nâng tổng số các nước tham gia đàm phán lên con số mười hai.

Current trade agreements between participating countries, such as the North American Free Trade Agreement, will be reduced to those provisions that do not conflict with the TPP or provide greater trade liberalization than the TPP.

Các hiệp định thương mại hiện hành giữa các nước tham gia, chẳng hạn như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, sẽ được giảm thiểu để những quy định đó không mâu thuẫn với TPP hoặc cung cấp tự do hóa thương mại lớn hơn TPP.

Participating nations aimed at completing negotiations in 2012, but the process was prolonged by disagreements over contentious issues, including agriculture, intellectual property, and services and investments. They finally reached agreement on 5 October 2015. Implementing the TPP has been one of the trade agenda goals of the Obama administration in the U.S. Các nước tham gia đã cố gẵng hoàn tất đàm phán trong năm 2012, nhưng quá trình này đã bị kéo dài bởi những bất đồng về các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, các loại hình dịch vụ và đầu tư. Cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận vào ngày 05 tháng 10 năm 2015. Thực hiện TPP đã là một trong những mục tiêu thương mại của chính quyền Obama tại Mỹ. Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Các thành viên của TPP

Twelve countries participated in negotiations for the TPP: the four parties to the 2005 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement and eight additional countries. All twelve signed the TPP on February 4, 2016.

12 nước tham gia đàm phán TPP bao gồm bốn bên tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương năm 2005 và tám quốc gia khác. Tất cả mười hai thành viên sẽ ký hiệp định TPP vào 04 tháng 2 năm 2016.

12 quốc gia thành viên tham gia ký kết hiệp định TPP

12 quốc gia thành viên tham gia ký kết hiệp định TPP

The agreement will enter into force after ratification by all signatories, if this occurs within two years. If the agreement is not ratified by all before 4 February 2018, it will enter into force after ratification by at least 6 states which together have a GDP of more than 85% of the GDP of all signatories.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi có sự phê chuẩn của tất cả các bên ký kết, nếu điều này xảy ra trong vòng hai năm tới. Nếu thỏa thuận không được phê chuẩn bởi tất cả trước ngày 04 tháng 02 năm 2018 , nó sẽ có hiệu lực sau khi phê chuẩn bởi ít nhất 6 bên có tổng GDP chiếm trên 85 % GDP của tất cả các bên ký kết. Danh sách 12 quốc gia thành viên của hiệp định TPP bao gồm: Singapore, Brunei, New Zealand, Chile, United States, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Mexico, Canada, Japan. 

Nguồn tham khảo
Wikipedia
Từ khóa
lịch sử tpp, tên tiếng Anh của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương

By | 19/04/2019 | Categories: Biz Line

Chia sẻ bài viết này !

0 Comments

Leave A Comment