Trở thành đại lý độc quyền cho một nhãn hàng sẽ có rất nhiều thuận lợi từ việc hỗ trợ kinh doanh của nhà phân phối.

Đại lý độc quyền trong kinh doanh

Mẫu câu thông dụng

We don’t think it proper to consider the matter of sole agency at present. Chúng tôi cho rằng việc xem xét vấn đề đại lý độc quyền tại thời điểm này là chưa thích hợp.

We’d like to sign a sole agency agreement with you on your garments for two years. Chúng tôi muốn ký hợp đồng đại lý độc quyền với ông mặt hàng may mặc trong vòng 2 năm.

Do you represent any other suppliers in this line? Ông có đại diện cho nhà cung cấp nào khác trong ngành này không?

We are pleased to offer you a sole agency for the sale of our products in your country. Chúng tôi vui lòng để các ông làm đại lý độc quyền cho các sản phẩm của chúng tôi ở đất nước các ông.

An agent will give us a great help to break into a new market. Đại lý sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc thâm nhập vào thị trường mới.

I believe if you appoint us as your sole agent in this country, the turnover will certainly be doubled what it is now. Tôi tin rằng nếu ông chọn chúng tôi làm đại lý độc quyền ở đây, doanh số chắc chắn sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại.

As our sole agent, you are not expected to sell any other competitive line of goods in this market. Với tư cách là đại lý độc quyền, ông không được bán bất kì ngành hàng cạnh tranh nào khác trên thị trường này.

You know, as a sole agent in China, you are to cover a very large area. Ông biết đấy, với tư cách một đại lý độc quyền ở Trung Quốc, ông phải bao quát một khu vực lớn.

Your suggested sales amount of 10,000 PC-2205 computers is far from enough. Số lượng bán hàng là 10.000 máy vi tính cá nhân 2205 theo đề nghị của ông thì hoàn toàn chưa đủ.

I’m afraid I can’t agree with you here. Tôi e tôi không thể đồng ý với ông ở điểm này được.

China is a developing country and living standard is still quite low. Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển và mức sống vẫn còn khá thấp.

Not many families can afford a computer. Không có nhiều gia đình có khả năng mua được máy vi tính đâu.

Education in China is still backward, and not many people realize the importance of computers. Giáo dục của Trung Quốc vẫn còn lạc hậu, và không có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của máy vi tính.

According to our statistics, computer sales in China have increased rapidly recently, and keep on rising in the years to come. Theo thống kê của chúng tôi, việc bán máy vi tính ở Trung Quốc gần đây đã gia tăng nhanh chóng, và sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm kế tiếp.

However, you have to consider other factors that affect sales.  Tuy nhiên, ông phải xem xét các yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc bán hàng.

But you have to do a lot in advertising and promotion to let the customers realize that. Nhưng ông phải quảng cáo và khuyến mãi nhiều để khách hàng hiểu được điều đó.

Have you ever considered appointing us as your sole agent in Brazil? Ông có bao giờ xem xét việc chỉ định chúng tôi làm đại lý độc quyền của ông tại Bra-xin chưa?

It all depends on what you can do. Tất cả còn phụ thuộc vào điều ông có thể làm được.

As your agent, we shall spare no effort to promote the sale of your slippers on our market. Với tư cách là đại lý của ông, chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy việc bán dép của ông trên thị trường của chúng tôi.

I would like to know the definite quantities of your annual turnover. Tôi muốn biết những số lượng chính xác về doanh số hàng năm của ông.

How about 50,000 pairs for a start? Đầu tiên là 50.000 đôi được không?

I don’t think it necessary for me to point out to you that as our sole agent, you are not to handle the same or similar products of other origins. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải chỉ rõ cho ông là với tư cách là đại lý độc quyền của chúng tôi, ông không được phép buôn bán những sản phẩm cùng loại hoặc tương tự có nguồn gốc khác.

And you are not allowed to re-export our goods to any other place outside Brazil. Và ông không được phép tái xuất khẩu những hàng hóa của chúng tôi đến bất cứ nơi nào khác bên ngoài Bra-xin.

You’ll have to forward us every three months a market report on our products. Ông sẽ phải gửi cho chúng tôi cứ mỗi ba tháng một báo cáo thị trường về những sản phẩm của chúng tôi.

You are going to act as our sole agent in Brazil. Ông sẽ giữ cương vị là đại lý độc quyền của chúng tôi ở Bra-xin.

Tình huống đối thoại

Tình huống 1

A: We’d like to know your plan to push our products since you’d like to act as our agent. You understand that an agent will give us a great help to break into a new market. Vì các ông muốn trở thành đại lý của chúng tôi, nên chúng tôi muốn biết kế hoạch thúc đẩy kinh doanh sản phẩm của các ông. Ông nên biết đại lý sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc thâm nhập vào thị trường mới.

B: Well, we’ll do a lot of advertising in newspapers and on TV programs. Also we’ll send our salesmen around to promote the sale of your goods. Đúng vậy, chúng tôi sẽ thực hiện rất nhiều quảng cáo trên báo và ti vi. Đồng thời chúng tôi sẽ cho nhân viên bán hàng đi khắp nơi để thúc đẩy việc bán sản phẩm của các ông.

A: What is the territory to be covered? Hàng hóa sẽ được tiêu thụ ở những khu vực nào vậy?

B: You know the territory to be covered is all of Asia. Là toàn bộ khu vực châu Á.

A: And the rate of commission you want to charge? Và các ông muốn tính hoa hồng với tỉ lệ bao nhiêu?

B: Our commission is quite reasonable. We usually get a 6% commission of the amount on every deal. Hoa hồng của chúng tôi khá hợp lý. Chúng tôi thường lấy 6% hoa hồng cho mỗi giao dịch.

A: You know, however, that all our agents in this line are getting a 4% commission. Chung tất cả các đại lý của chúng tôi trong ngành hàng này chỉ lấy 4% hoa hồng thôi.

B: Your products are not popular here, you know. We’ll have to spend much on advertising and marketing. So 6% is sensible. But we can accept 5% as the final. Ông biết đấy, sản phẩm của các ông chưa phổ biến ở đây. Chúng tôi sẽ phải mất khá nhiều chi phí tiếp thị và quảng cáo. Vì vậy, mức 6% là hợp lý. Nhưng chúng tôi có thể chấp nhận mức cuối cùng là 5% cho các ông.

A: OK. Vậy cũng được.

Tình huống 2

A: Hi, Mr. Hai. Nice to see you again. Chào ông hải. rất vui được gặp lại ông.

B: Hi, Miss Julie. Nice to see you, too. It’s always more convenient to discuss business face-to-face. Chào cô Julie. Tôi cũng rất vui được gặp cô. Việc bàn bạc kinh doanh trực tiếp bao giờ cũng thuận tiện hơn.

A: Yes, it is. Today I would like to discuss the possibility of an agency for your silk cloth. Đúng vậy. Hôm nay tôi muốn thảo luận về khả năng trở thành đại lý cho mặt hàng vải lụa của ông.

B: I appreciate your good intentions. Tôi đánh giá cao thiện chí của cô.

A: Thank you. Our clients are quite satisfied with your products. They find both the quality and the colors are to their customer’s taste. So I am willing to be a sole agent for your products. Cảm ơn ông. các đối tác của chúng tôi khá hài lòng với những sản phẩm của ông. Họ cho biết chất lượng và màu sắc đều hợp với thị hiếu khách hàng của họ.

B: I really appreciate your great efforts in promoting the sale of our goods. As you know, our silk products are quite famous in the world. Our annual turnover amounts to as much as $120,000. Tôi thật sự đánh giá cao những nỗ lực lớn của cô trong việc thúc đẩy bán hàng của chúng tôi. Như cô biết đấy, sản phẩm lụa của chúng tôi khá nổi tiếng trên thị trường thế giới. Doanh thu hàng năm của chúng tôi lên tới 120.000 đô.

A: Yes, I know that. I believe if you appoint us as your sole agent in this country, the turnover will certainly be double what it is now. Vâng, tôi biết chứ. Tôi tin rằng nếu ông chọn chúng tôi làm đại lý độc quyền ở đây, doanh số chắc chắn sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại.

Tình huống 3

A: I think sole agency is a good idea, but we still have some questions to discuss before we grant you sole agency. Tôi nghĩ đại lý độc quyền là một ý kiến hay, nhưng chúng tôi vẫn còn một số vấn đề phải thảo luận trước khi chúng tôi công nhận ông làm đại lý độc quyền.

B; Sure, please feel free to ask. Chắc chắn rồi, xin cứ tự nhiên.

A: You know, as a sole agent in China, you are to cover a very large area. Your suggested sales amount of 10,000 PC-2205 computers is far from enough. Ông biết đó, với tư cách là một đại lý độc quyền ở Trung Quốc, ông phải bao quát một khu vực rất lớn. Số lượng bán hàng là 10.000 máy vi tính cá nhân 2205 theo đề nghị của ông thì hoàn toàn chưa đủ.

B: Mr. Kerbman, I’m afraid I can’t agree with you here. Ông Kerbman à, tôi e tôi không thể đồng ý với ông ở điểm này được.

A: Why? Tại sao

B: Mr. Kerbman, China is a developing country and living standard is still quite low. Not many families can afford a computer. Ông Kerbman à, Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển và mức sống vẫn còn khá thấp. Không có nhiều gia đình có khả năng mua được máy tính đâu.

A: But to my understanding, living standard in China has been much improved and many families have bought colour TV sets. Nhưng theo hiểu biết của tôi, mức sống ở Trung Quốc đã được cải thiện nhiều và nhiều gia đình đã mua được tivi màu.

B: That’s true, but education in China is still backward, and not many people realize the importance of computers. Điều đó đúng, nhưng giáo dục ở Trung Quốc vẫn còn lạc hậu, và không có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của máy vi tính.

A: Well, I don’t think so. According to our statistics, computer sales in China have increased rapidly recently, and keep on rising in the years to come. A, tôi không nghĩ vậy. Theo thống kê của chúng tôi, việc bán máy vi tính ở Trung Quốc gần đây đã gia tăng nhanh chóng và sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm kế tiếp.

B: Well, Mr. Kerbman, you’ve done your homework well. À, ông Kerbman, ông đã nghiên cứu rất kỹ.

A: Thank you, I have to be well-prepared with you, Mr. Zhou. Cám ơn, đối với ông thì tôi phải chuẩn bị kỹ, ông Châu ạ.

B: However, Mr. Kerbman, you have to consider other factors that will affect sales. Tuy nhiên, ông Kerbman à, ông phải xem xét các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng.

A: For example? VÍ dụ?

B: For example, competitors. You have many competitors here in China, IBM and all that. Ví dụ, những đối thủ cạnh tranh ở tại Trung Quốc này, IBM và các công ty khác.

A: That’s true, but we have certain advantages over them. Đúng rồi, nhưng chúng tôi có những thuận lợi nhất định so với họ.

B: I agree, but you have to do a lot in advertising and promotion to let the consumers realize that. Tôi đồng ý, nhưng ông phải quảng cáo và khuyến mãi nhiều để người tiêu thụ hiểu được điều đó.

A: I agree. Tôi đồng ý.

B: So 10,000 sets a year is not really low if you consider the factors of competition, advertising and promotion. Vì thế, 10.000 bộ một năm không phải thật sự thấp nếu ông xem xét những yếu tố về cạnh tranh, quảng cáo và khuyến mãi.

A: What about this arrangement, Mr.Zhou? For the first two years, the target sales are 10,000 sets, and from the third year on, another 2,000 sets per year. Ông Châu à, thỏa thuận như vậy có được không? Trong hai năm đầu, mục tiêu bán hàng là 10.000 bộ, và từ năm thứ ba trở đi, thêm 2.000 bộ mỗi năm.

B: OK, but with one condition, 1% increase in commission for every 1,000 set sold. Được rồi, nhưng với một điều kiện, tăng 1% tiền hoa hồng cho mỗi 1.000 bộ bán được.

A: Well, that’s another issue. Can we discuss it later? It’s time for lunch. À, đó là một vấn đề khác. Chúng ta có thể thảo luận nó sau không? Đến giờ ăn trưa rồi.

B: Sure, please be my guest for lunch. Chắc chắn rồi, tôi mời ông ăn trưa nhé.

A; Well, thank you very much. À, cám ơn ông nhiều.

Tình huống 4

A: Mr. Hong, we have done business with each other for nearly five years, if I’m not mistaken. Ông Hồng à, nếu tôi không nhầm chúng ta đã buôn bán với nhau được gần năm năm rồi.

B; Yes. And I have to say that we get along with each other quite satisfactorily.  Vâng. Và tôi phải nói rằng chúng ta làm ăn với nhau khá tốt.

A: Did it ever occur to you that we might take a new step forward? Have you ever considered appointing us as your sole agent in Brazil? Có bao giờ ông nghĩ rằng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không? Ông có bao giờ xem xét việc chỉ định chúng tôi làm đại lý độc quyền của ông tại Bra-xin chưa?

B: It all depends on what you can do. Tất cả còn tùy thuộc vào điều ông có thể làm được.

A: I’m coming to that. As your agent, we shall spare no effort to promote the sale of your slippers on our market. Tôi đang bàn đến điều đó đây. Với tư cách là đại lý của ông, chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy việc bán dép của ông trên thị trường của chúng tôi.

B: I would like to know the definite quantities of your annual turnover. Tôi muốn biết những số lượng chính xác về doanh số hàng năm của ông.

A: Well, how about 50,000 pairs for a start? À, đầu tiên 50.000 đôi được không?

B: That’s fine. I don’t think it necessary for me to point out to you that as our sole agent, you are not to handle the same or similar product of other origins. Tốt. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải chỉ rõ cho ông là với tư cách độc quyền của chúng tôi, ông không được phép buôn bán những sản phẩm cùng loại hoặc tương tự có những nguồn gốc khác.

A: No, certainly not. Không, chắc chắn là không.

B: And you are not allowed to re-export our goods to any other place outside Brazil. Và ông không được phép tái xuất khẩu những hàng hóa của chúng tôi đến bất cứ nơi nào khác bên ngoài Bra-xin.

A: That’s reasonable. What else is there in this respect? Điều đó hợp lý. Còn điều gì khác về phương diện này không?

B: Something else. You’ll have to forward us every three months a market report on our products. Một điều khác nữa. Ông sẽ phải gửi cho chúng tôi cứ mỗi ba tháng một báo cáo thị trường về những sản phẩm của chúng tôi.

A: I’ll be only too pleased to furnish you with any information you need. Tôi sẽ rất vui lòng cung cấp cho bất cứ thông tin nào ông cần.

B: So we’re reached a mutual understanding on all the major points. You are going to act as our sole agent in Brazil. Congratulations, Mr. West! I hope this will be the prelude to a better cooperation and prosperous business between us. Vậy thì chúng ta đã đạt được một sự hiểu biết lẫn nhau về tất cả những điểm chính yêu. Ông sẽ giữ cương vị là đại lý độc quyền của chúng tôi ở Bra-xin. XIn chúc mừng, ông West nhé! Tôi hy vọng điều này sẽ là sự mở đầu cho mối hợp tác tốt hơn và kinh doanh phát đạt giữa chúng ta.

Nguồn tham khảo
111 Tình Huống Giao Tiếp Tiếng Anh
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
Từ khóa
đại lý độc quyền trong tiếng anh

By | 19/11/2020 | Categories: Sales | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment