Các điều khoản và điều kiện khi thanh toán xoay quanh các vấn đề như thời gian thanh toán, hình thức thanh toán và các ràng buộc giữa hai bên.

Các điều khoản và điều kiện trong thanh toán

Những câu chính yếu

I’m sorry to say the only term of payment we can accept is 100% irrevocable documentary letter of credit. Tôi lấy làm tiếc khi nói rằng điều khoản thanh toán duy nhất chúng tôi có thể chấp nhận là thư tín dụng chứng từ không thể hủy ngang 100%.

Opening an L/C is not a problem. Mở một thư tín dụng thì không thành vấn đề.

You always request us to open L/C at sight, but date of delivery is always 35 days after your receipt of the L/C. Ông luôn yêu cầu chúng tôi mở thư tín dụng thanh toán ngay, nhưng ngày tháng giao hàng luôn luôn là 35 ngày sau khi ông nhận được thư tín dụng.

L/C at sight is what we request for all our customers. Thư tín dụng thanh toán ngay là điều chúng tôi yêu cầu đối với tất cả các khách hàng của chúng tôi.

The only thing I can do is to deliver the goods 25 days after we receive your L/C. Điều duy nhất tôi có thể làm được là giao hàng 25 ngày sau khi chúng tôi nhận được thư tín dụng của ông.

Then I will put it in the L/C that goods shall be delivered 25 days upon your receipt of L/C. Vậy thì tôi sẽ ghi rõ trong thư tín dụng là hàng sẽ được giao 25 ngày sau khi ông nhận được thư tín dụng.

But when do you think your L/C will arrive? Nhưng ông nghĩ khi nào thư tín dụng của ông sẽ đến?

I think it will come soon. Tôi nghĩ nó sẽ đến sớm thôi.

Will your bank open the L/C by mail or by telex? Ngân hàng của ông sẽ mở thư tín dụng bằng thư hay bằng telex?

As you’ve seen from specimen contract, we require payment by confirmed, irrevocable L/C payable against presentation of shipping documents. Như ông đã thấy ở hợp đồng mẫu, chúng tôi đòi hỏi sự thanh toán bằng thư tín dụng có xác nhận không thể hủy ngang thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ chở hàng.

Could you make an exception in our case and accept D/P or D/A? Ông có thể có một ngoại lệ trong trường hợp của chúng tôi và chấp nhận chứng từ giao khi thanh toán hay chứng từ khi chấp nhận không?

It’s our usual practice to accept payment by L/C only. Thông lệ của chúng tôi là chỉ chấp nhận việc thanh toán bằng thư tín dụng thôi.

It would help me greatly if you would accept D/P or D/A instead. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều nếu thay vào đó là ông chấp nhận chứng từ giao khi thanh toán hay chứng từ khi chấp nhận.

But you are doubtlessly aware that an irrevocable L/C gives us the additional protection of banker’s guarantee. Nhưng chắc chắn ông biết rằng thư tín dụng không thể hủy ngang cho chúng tôi sự bảo hộ thêm về tính đảm bảo của ngân hàng.

But I heard you would accept different kinds of payment. Nhưng tôi nghe đâu ông sẽ chấp nhận nhiều loại thanh toán khác nhau mà.

But that all depends on the specific circumstances. Nhưng tất cả điều đó tùy thuộc vào những trường hợp riêng biệt.

Is D/P acceptable to you? Chứng từ giao khi thanh toán có thể chấp nhận được đối với ông không?

But for the moment, I’m afraid we must insist on our usual payment terms. Nhưng ngay lúc này, tôi e chúng tôi phải yêu cầu những điều khoản thanh toán thông thường của chúng tôi.

What are your terms of payment? Điều kiện thanh toán của các ông thế nào?

What do you have in mind? Ông định thanh toán theo phương thức nào?

What do you think of your proposition regarding payment? Ông nghĩ thế nào về phương thức thanh toán chúng tôi đã đề nghị?

Now I’d like to go over the terms of payment? Bây giờ tôi muốn thảo luận về điều kiện thanh toán.

Full payment must be made at the time of the shipment. Tất cả các hạng mục hàng hóa đều phải thanh toán khi xếp hàng lên tàu.

I’d appreciate a more favorable condition. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn nếu điều kiện thanh toán ưu đãi hơn nữa.

Tình huống hội thoại

Tình huống 1

A: I wonder if you could consider spreading payment over a period of time. Tôi băn khoăn không biết các ông có thể cân nhắc đến việc thanh toán thành nhiều đợt không.

B: Do you mean installment payments? Ý ông là sẽ thanh toán theo từng đợt ư?

A: Right. Đúng thế.

B: If you insist, we may be able to consider that type of payment. Nếu các ông muốn thế, chúng tôi có thể xem xét về phương thức thanh toán này.

A: How does it work? Cụ thể là thế nào?

B: Generally, 10% down and the balance is to be divided three equal monthly payments. Chúng tôi sẽ thanh toán trước 10%, số còn lại chúng tôi sẽ thanh toán hết trong 3 tháng, mỗi tháng 30%.

Tình huống 2

A: What do you think of your proposition regarding payment? Ông nghĩ thế nào về phương thức thanh toán chúng tôi đã đề xuất?

B: Basically, I think it’s reasonable. But the first payment is more than we expected. Tôi cho rằng vê cơ bản, phương thức đó là hợp lý, nhưng đợt thanh toán đầu cao hơn so với dự tính của chúng tôi.

A: Please consider our profit margin. It isn’t large. Xin ông hãy xem xét vấn đề này, vì lợi nhuận của chúng tôi không nhiều.

B: But I’d appreciate a more favorable condition. Nhưng chúng tôi sẽ rất cảm ơn nếu điều kiện thanh toán ưu đãi hơn nữa.

A: Well, I’ll have to give it some more thought. Vâng, nhất định chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.

B: When can I have an answer? Khi nào thì ông cho chúng tôi biết câu trả lời?

A: I’ll let you know within an hour. Tôi sẽ trả lời ông trong khoảng 1 tiếng nữa.

Tình huống 3

A: We’re in a tough position, Please consider deferred payment. Công ty chúng tôi hiện rất khó khăn. Mong các ông có thể kéo dài thời hạn thanh toán.

B: As I said before, I’d like to. But I can’t get permission from the company. Như đã nói từ trước, tôi cũng rất muốn có thể làm thế. Nhưng công ty chúng tôi không cho phép.

A: Can’t you think it over a little more? Các ông có thể xem xét thêm về vấn đề này được không?

B: I’m afraid we just can’t. Tôi e rằng không được.

A: Come on… Isn’t there anything that could be done? Xin đừng làm thế. Lẽ nào các ông không thể giúp chúng tôi trong việc nhỏ này?

B: Sorry, it’s out of my hands now. Rất lấy làm tiếc, việc này tôi không thể tự quyết định được.

Tình huống 4

A: Mr. Bradshaw, I am sorry to say the only term of payment we can accept is 100% irrevocable documentary letter of credit. Ông Bradshaw à, tôi lấy làm tiếc khi nói rằng điều khoản thanh toán duy nhất chúng tôi có thể chấp nhận là thư tín dụng chứng từ không thể hủy ngang 100%.

B: Opening an L/C is not a problem. But as you know, you always request us to open L/C at sight, but your date of delivery is 35 days after your receipt of the L/C. I think this is not fair. Mở một tín dụng thư thì không thành vấn đề. Nhưng như ông biết đấy, ông luôn yêu cầu chứng tôi mở thư tín dụng ngay, ngày tháng giao hàng luôn luôn là 35 ngày sau khi ông nhận được thư tín dụng. Tôi nghĩ điều này không công bằng.

A: Mr. Bradshaw, L/C at sight is what we request for all our customers. As for the date of delivery, I think we can discuss. Ông Bradshaw à, thư tín dụng thanh toán ngay là điều chúng tôi yêu cầu cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Về vấn đề ngày tháng giao hàng, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc 

B: Mr.Vu, you have to understand that in America time is very important to us. We always hope you can deliver the goods as soon as you receive our L/C. I know it is impossible for you to deliver the goods immediately after your receipt of our L/C, but please don’t let us wait for 35 days. Ông Vũ à, ông phải hiểu rằng ở Mỹ thời gian thì rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn hy vọng ông có thể giao hàng ngay khi ông nhận được thư tín dụng của chúng tôi. Tôi biết đối với ông không thể giao hàng ngay sau khi nhận được thư tín dụng của chúng tôi nhưng làm ơn đừng để chúng tôi chờ 35 ngày.

A: Actually, it is not because we want you to wait, it is because we need time to arrange transportation of goods to the port sometimes takes three to four weeks and before we receive the L/C, we normally don’t arrange transportation. I hope you can understand us. Thật ra, không phải vì chúng tôi muốn ông chờ đợi mà chính là vì chúng tôi cần thời gian để sắp xếp việc vận chuyển. Ví dụ, việc vận chuyển hàng trong nước đến cảng đôi khi mất ba tới bốn tuần và trước khi chúng tôi nhận được tín dụng thư, chúng tôi thường không sắp đặt việc vận chuyển. Tôi hy vọng ông có thể hiểu cho chúng tôi.

B: I understand, but I know you can do something. Tôi hiểu, nhưng tôi biết ông có thể làm được điều gì đó.

A: The only thing I can do is to deliver the goods 25 days after we receive your L/C. Điều duy nhất tôi có thể làm là giao hàng 25 ngày sau khi chúng tôi nhận được thư tín dụng của ông.

B: OK. Make it 25 days. Then I will put it in the L/C that goods shall be delivered 25 days upon your receipt of L/C. Được rồi, nhất trí 25 ngày. Vậy thì tôi sẽ ghi rõ trong thư tín dụng là hàng sẽ được giao 25 ngày sau khi ông nhận được thư tín dụng.

A: OK. But when do you think your L/C will arrive? Được rồi. Nhưng ông nghĩ khi nào thư tín dụng của ông sẽ đến?

B: I think it will come soon, I’ll send a fax to my company right now. I’m sure they will push our bank. Tôi nghĩ nó sẽ đến sớm thôi, tôi sẽ gửi fax đến công ty của tôi ngay bây giờ. Tôi tin họ sẽ thúc giục ngân hàng của chúng tôi.

A: If you need an early delivery of goods, you have to tell your bank to open the L/C as soon as possible. Nếu ông cần giao hàng sớm, ông phải yêu cầu ngân hàng của ông mở thư tín dụng càng sớm càng tốt.

B: I understand this. Tôi hiểu điều này rồi.

A: Will your bank open the L/C by email or by telex? Ngân hàng của ông sẽ mở thư tín dụng bằng thư hay bằng telex?

B: Normally by mail, but if you want to save time, it can also be done by telex but we have to pay a bit more. Thông thường thì bằng thư, nhưng nếu ông muốn tiết kiệm thời gian, nó cũng có thể được thực hiện bằng telex nhưng chúng tôi phải thanh toán thêm một ít.

A: I understand it now. Bây giờ tôi hiểu điều đó rồi.

B: I’ll tell my company that the L/C should arrive within 15 days and let them decide what to do. Ok? Tôi sẽ yêu cầu công ty của tôi là thư tín dụng phải đến trong vòng 15 ngày và để họ quyết định điều cần làm. Nhất trí không?

A: That’s very good. Thế thì rất tốt.

Tình huống 5

A: We’ve settled all the questions about price, insurance, packing and shipment. Now what about your terms of payment? Chúng tôi đã giải quyết xong những vấn đề về giá cả, bảo hiểm. đóng gói hàng và vận chuyển hàng. Bây giờ về những điều khoản thanh toán thì sao?

B: As you’ve seen from specimen contract, we require payment by confirmed, irrevocable L/C payable against presentation of shipping documents. Như ông đã thấy ở hợp đồng mẫu, chúng tôi yêu cầu sự thanh toán bằng thư tín dụng có xác nhận không thể hủy ngang thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ chở hàng.

A: I’m sorry that you insist on payment by L/C. Could you make an exception in our case and accept D/P or D/A? Tôi lấy làm tiếc là ông cứ khăng khăng đòi việc thanh toán bằng thư tín dụng. Ông có thể có một ngoại lệ trong trường hợp của chúng tôi và chấp nhận chứng từ giao khi thanh toán hay chứng từ khi chấp nhận không?

B: I’m afraid not. It’s our usual practice to accept payment by L/C only. Tôi e không được. THông lệ của chúng tôi là chỉ chấp nhận việc thanh toán bằng thư tín dụng thôi.

A: Frankly, a letter of credit would raise the cost of my imports. When I open a letter of credit with a bank, I’ll have to pay a margin. That’ll not only tie up my money but also increase my cost. Nói thật ra thì một thư tín dụng sẽ tăng chi phí về hàng hóa nhập khẩu của tôi. Khi tôi mở một thư tín dụng ở ngân hàng, tôi sẽ phải trả một biên lai. Điều đó sẽ không những làm chôn vốn của tôi mà còn tăng chi phí của tôi lên.

B: Oh, sorry. I cannot be of any help in this respect. Ồ, xin lỗi. Tôi không thể giúp gì được ở phương diện này.

A: Still, there will be bank charges and fax expenses in opening an L/C. It would help me greatly if you would accept D/P or D/A instead. You can draw on me just as if there were a letter of credit. It makes no great difference to you, but it certainly does to me. Thêm nữa, sẽ có phí ngân hàng và chi phí fax trong việc mở một thư tín dụng. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều thay vào đó là ông chấp nhận chứng từ giao khi thanh toán hay chứng từ giao khi chấp nhận. Ông cũng có thể nhận tiền từ phí tôi như là với thư tín dụng vậy thôi. Nó không khác biệt nhiều đối với ông, nhưng chắc chắn đối với tôi thì có.

B: Well, I see your point, but you are doubtless aware that an irrevocable L/C gives us the additional protection of banker’s guarantee. That’s why we always require L/C for our exports. And the other way round, we also pay by L/C for our imports. That’s the usual practice adopted internationally. À, tôi hiểu ý kiến của ông, nhưng chắc chắn ông biết rằng thư tín dụng không thể hủy ngang cho chúng tôi sự bảo hộ thêm về tính bảo đảm của ngân hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn yêu cầu thư tín dụng cho số hàng xuất khẩu của chúng tôi. Và ngược lại, chúng tôi cũng thanh toán bằng thư tín dụng cho số lượng hàng nhập khẩu của chúng tôi. Đó là lệ được quốc tế chấp nhận.

A: But I heard you would accept different kinds of payment. Nhưng tôi nghe đâu ông sẽ chấp nhận nhiều loại thanh toán khác nhau mà.

B: Quite right. But that all depends on the specific circumstances. Hoàn toàn đúng. Nhưng tất cả điều đó tùy thuộc vào những trường hợp riêng biệt.

A: Is D/P acceptable to you? Chứng từ giao khi thanh toán có thể chấp nhận được đối với ông không?

B: But for the moment, I’m afraid we must insist on our usual payment terms. Nhưng ngay lúc này, tôi e chúng tôi phải yêu cầu cho được những điều khoản thanh toán thông thường của chúng tôi.

A: If that’s the case, I’ll have no alternative but to accept your terms of payment. By the way, when must I open the l/C if I want the goods to be delivered before Christmas season? You know, Christmas is the selling season at our end. Nếu tình trạng đúng là như vậy, tôi sẽ không còn cách nào khác là chấp nhận những điều khoản thanh toán của ông. Nhân tiện, tôi phải mở thư tín dụng lúc nào nếu tôi muốn hàng được giao trước mùa Giáng sinh là mùa bán hàng của chúng tôi.

B: A month before the date of shipment, as mentioned in our Sales Contract. Một tháng trước ngày chuyên chở hàng, như đã được đề cập đến trong bản hợp đồng mua bán của chúng ta.

A: All right. I’ll have the L/C opened by fax as soon as I get home. Được rồi. Tôi sẽ cho mở thư tín dụng bằng fax ngay khi tôi về nước.

B: When will that be? Đó là lúc nào vậy?

A: Early next week. Meanwhile, please get everything ready and try to dispatch the goods immediately after you get my L/C. Đầu tuần sau. Trong lúc đó, làm ơn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và cố gắng gửi hàng đi ngay sau khi ông nhận được thư tín dụng của tôi.

B: You may rest assured of that. Ông có thể an lòng về điều đó.

Nguồn tham khảo
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Thực Dụng
111 Tình Huống Giao Tiếp Tiếng Anh
Từ khóa
mẫu câu tiếng anh về điều khoản thanh toán
điều kiện thanh toán trong tiếng anh

By | 07/08/2020 | Categories: Sales | Purchasing | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment